Register över arbetssökande - S-gruppen

Register över arbetssökande

DATASKYDDSREGISTER (fr.o.m. 25.5.2018)

Europeiska Unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artiklarna 12, 13, 14 och 19

1. Personuppgiftsansvarig

Arbetssökandens profil: personuppgiftsansvarig för uppgifterna är Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK).

Arbetssökningsuppgifter (ansökningsblankett och bilagor): personuppgiftsansvarig är det företag i S-gruppen i vilket den arbetssökande söker en tjänst.

2. Den dataskyddsansvariges kontaktuppgifter

Heljä-Tuulia Pihamaa, tietosuojavastaava@sok.fi

3. Person som sköter registerärenden

På SOK personalchef Mari Junnila, mari.junnila@sok.fi

I regionhandelslagen och dotterbolagen sköts registerärenden i respektive arbetsgivarföretags personalenhet.

Mer information och kontaktuppgifter:

Etelä-Karjalan Osuuskauppatietosuoja.eekoo@sok.fi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaeepee.tietosuoja@sok.fi
Helsingin Osuuskauppa Elantohok-elanto.tietosuoja@sok.fi
Inex Partners Oyinex.tyopaikat@sok.fi
Jollas-Opisto Oysokhr@sok.fi
Kauppakeskus Myllysokhr@sok.fi
Koillismaan Osuuskauppakoillismaa.tietosuoja@sok.fi
Kymen Seudun Osuuskauppakso.tietosuoja@sok.fi
Osuuskauppa Arinaarina.tietosuoja@sok.fi
Osuuskauppa Hämeenmaa, ml. Vesijärven Auto Oytietosuoja.hameenmaa@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaatietosuoja.keskimaa@sok.fi
Osuuskauppa Keulakeula.tietosuoja@sok.fi
Osuuskauppa KPOtietosuoja.kpo@sok.fi
Osuuskauppa Maakuntatietosuoja.maakunta@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssätietosuoja.peeassa@sok.fi
Osuuskauppa Suur-Savotietosuoja.suur-savo@sok.fi
Pirkanmaan Osuuskauppatietosuoja.pirkanmaa@sok.fi
Pohjois-Karjalan Osuuskauppatietosuoja.pko@sok.fi
Reila Palvelut Oyinfo.reila@reila.fi
Satakunnan Osuuskauppatietosuoja.satakunta@sok.fi
S-Business Oysokhr@sok.fi
S-herkkukeittiö Oysokhr@sok.fi
SOK Liiketoiminta Oysokhr@sok.fi
Sokotel AStietosuoja.assokotel@sok.fi
Sokotel Oysokotel.tietosuoja@sok.fi
S-pankki-konserni, ml. FIM Oyjtietosuoja@s-pankki.fi
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)sokhr@sok.fi
Suur-Seudun Osuuskauppa, ml. Lohjan Autokeskus Oy ja PP-Auto Oysso.tietosuoja@sok.fi
Turun Osuuskauppatok.tietosuoja@sok.fi
Varuboden-Oslavbo.tietosuoja@sok.fi

4. Registrets namn

Register över arbetssökande.

5. Ändamål med behandling av personuppgifter

Behandling av uppgifter om arbetssökande vid rekrytering av personer till lediga tjänster inom S-gruppen.

6. Grund för behandling av personuppgifter

Fullgörande av avtal eller åtgärder före detta Samtycke, till tillämpliga delar.

7. Beskrivning av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

Behandlingen av personuppgifter grundar sig inte på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

8. Personuppgifter som behandlas

I jobbannonsen: den rekryterande chefens namn- och kontaktuppgifter I arbetssökningsprofilen: den arbetssökandes namn- och kontaktuppgifter.

Valfria: den arbetssökandes födelsetid, kön, länk till profil (t.ex. LinkedIn), uppgifter angivna i fritextfältet.

I jobbansökan: Namn, grundläggande uppgifter, examina, färdigheter, arbetshistoria, uppgiftsspecifika frågor.

Uppgifter om den arbetssökandes examina, kurser, arbetshistoria, färdigheter.

Den arbetssökande kan även bifoga foto, egna CV-uppgifter eller andra bilagor och en LinkedIn-länk samt referenser och deras kontaktuppgifter.

Den arbetssökande får ta ställning till om ansökan får användas även vid andra rekryteringar. Vid eventuell användning av ett videointervjuverktyg (RecRight) vid rekryteringen registreras vid inloggning på RecRight den arbetssökandes namn och telefonnummer samt videoinspelningen (som lagras hos RecRight). Samma uppgifter registreras också om den rekryterande chefen som har spelat in intervjufrågorna.

Öppen rekrytering: Om företaget har möjliggjort öppen rekrytering kan personen fylla i en öppen ansökan.

9. Grupper av registrerade och personuppgiftsgrupper som behandlas

Arbetssökande, dvs. de personer som söker eller har sökt ett jobb i den personuppgiftsansvariges tjänst, eller som har fyllt i en arbetssökningsprofil för att senare söka ett jobb i något av företagen i S-gruppen.

Kontaktuppgifter, bakgrundsuppgifter, uppgifter om färdigheter, arbetshistoria.

10. Uppgiftskälla och beskrivning av uppgiftskällorna, om uppgifterna har samlats in från offentliga källor

Uppgifterna i registret har i regel erhållits av den arbetssökande själv. Om uppgifter inhämtas någon annanstans ifrån än av den arbetssökande själv (t.ex. lämplighetsbedömning från en samarbetspartner eller kontroll av kreditupplysningar) begärs separat tillstånd till detta av den arbetssökande.

11. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut. En persons namn och telefonnummer kan dock med den arbetssökandes samtycke lämnas ut till samarbetspartner för att göra en lämplighetsbedömning. Uppgifter kan även lämnas ut till sådana avtalspartner utanför S-gruppen som hanterar ansökningar.

Om videointervjuverktyget används vid rekrytering lämnas den arbetssökandes namn, telefonnummer och e-postadress samt videoinspelningen ut till den personuppgiftsansvariges externa avtalspartner (RecRight). Samma uppgifter lämnas också ut om den chef som sköter rekryteringen. Personuppgiftsbiträde är RecRight.

12. Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller till en internationell organisation och skyddsgarantier som används

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

13. Lagringstid för personuppgifter och kriterier för fastställande av lagringstid

Arbetssökningsuppgifter lagras i 2,5 år från det att den aktuella rekryteringen har avslutats, varefter uppgifterna raderas automatiskt. Även arbetssökningsprofilen raderas om den sökande inte har uppdaterat den på två år.

Lämplighetsbedömningar lagras innevarande år + 1 år.

Lagringstiderna grundar sig på tidsfristerna för att väcka talan enligt jämställdhets- och diskrimineringslagarna.

14. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen.

Den registrerade har rätt att få sina uppgifter raderade om de villkor som anges i 17 artikeln i dataskyddsförordningen uppfylls.

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter om de villkor som anges i artikel 18 i dataskyddsförordningen uppfylls.

Den registrerade har enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen rätt till dataportabilitet till den del uppgifterna har erhållits av den registrerade själv och behandlingen av dem sker automatiskt och grundar sig på samtycke eller avtal.

Den registrerade har enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter avseende honom eller henne, om uppgifterna har samlats in för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller utifrån ett berättigat intresse och om de övriga kriterierna i artikeln uppfylls.

Om en person vill utöva sina rättigheter eller få mer information om behandlingen av sina personuppgifter kan han eller hon kontakta den personuppgiftsansvarige som anges i detta dataskyddsregister.

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

15. Återkallande av samtycke

Till de delar som behandlingen av uppgifter grundar sig på samtycke, har den registrerade enligt artikel 7 i dataskyddsförordningen rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Om samtycket återkallas upphör den personuppgiftsansvariges rätt att behandla personuppgifter för sådana ändamål för vilkas behandling det inte finns någon annan grund än samtycket. Samtycket kan återkallas genom att meddela den personuppgiftsansvarige om detta.

16. Följder av att personuppgift inte lämnas vid avtal

Om en arbetssökande inte lämnar de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behöver kan det hända att den sökande inte kan väljas till den sökta tjänsten.

17. Uppgifter som är betydelsefulla för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Behandlingen av personuppgifter anknyter inte till automatiserat beslutsfattande och ingen profilering görs utifrån personuppgifter.

18. Följder av behandling av personuppgifter och allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Registret fungerar endast i S-gruppens interna nät. Vid behandling av uppgifter iakttas lagstiftningen om behandling, skydd och utlämnande av uppgifter om en individ samt SOK-koncernens och regionhandelslagens datasäkerhetsföreskrifter.

Med hjälp av loggfiler i systemet går det att utreda bland annat missbruk samt ändringar som gjorts i registret.

För registret har utnämnts en administratör på S-gruppennivå och en egen administratör för varje organisation.

Vi skyddar personuppgifterna omsorgsfullt under hela den tid de finns hos oss genom adekvata dataskydds- och datasäkerhetsmetoder. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna i datasäkra serverutrymmen. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad och personalen har tystnadsplikt.

I S-gruppen skyddar vi personuppgifterna bland annat genom proaktiv riskhantering och säkerhetsplanering, metoder för att skydda datakommunikationen, ständigt underhåll av datasystemen och säkerhetskopiering samt genom att använda säkra IT-utrymmen, åtkomstkontroll och säkerhetssystem. Fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den initiala behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljande och uppföljning av användarbehörigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifter och ser till att även personalen hos våra samarbetspartner förstår att personuppgifter är konfidentiella och att det är viktigt att de behandlas på ett säkert sätt. Vi väljer våra underleverantörer med omsorg. Vi uppdaterar kontinuerligt vår interna praxis och våra anvisningar.

Om personuppgifter trots alla våra skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att identitetsstöld eller annat missbruk av personuppgifter sker. Om vi upptäcker en sådan händelse, börjar vi omedelbart utreda händelsen och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar behöriga myndigheter och de registrerade om personuppgiftsincidenter i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Vi använder en Google Analytics-cookie för att spåra besökare och rekrytera marknadsresultatmätning.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.