V h v kisten TOK 2

S-gruppens historia och den kooperativa verksamhetens rötter

Kooperationen uppstod ur människornas behov. I 1800-talets Europa eftersträvade många privata handelsmän maximal vinst; de försökte binda människorna till affären genom att försätta dem i skuldfälla och brydde sig varken om hygien eller kvalitet. Handelslagen uppstod som motvikt till dessa fenomen.

Arbetarna vid Wiborgs Mekaniska Verkstad grundade det första konsumentkooperativet i Finland år 1882. Enligt stadgarna för den år 1889 grundade föreningen Helsingin Yleinen Ravintoyhdistys, var butikerna öppna för alla, försäljning på kredit absolut förbjuden; alla medlemmar hade en röst och överskottet fördelades primärt enligt inköpen och i andra hand enligt andelarna.

1900–10-talen – Snabb spridning och indelning i läger

Kooperationsideologin spred sig snabbt i Finland i början av 1900-talet. Det äldsta nu verksamma handelslaget, vars verksamhet har pågått utan avbrott, är ett handelslag, som år 1901 grundades under namnet Vähäväkisten Osuusliike och som efter många turer har blivit nuvarande Turun Osuuskauppa.

År 1904 grundades Centrallaget för Handelslagen i Finland, SOK, att sköta samköp, rådgivning och styrning. SOK:s första produktionsanläggningar: stickeri, borstfabrik, cikoriafabrik, kafferosteri samt krydd- och tepackeri, grundades i Helsingfors åren 1914–1916.

År 1916 splittrades andelsverksamheten i en borgerlig och en arbetarfraktion. Till dess hade rörelsen utvecklats gemensamt. Söndringen reflekterade samtidigt den starka politiska polariseringen i det finländska samhället.

1900-10

1920–40-talen – Guldåldern och krigstiden

På 1920-1940-talen växte sig S-gruppens kooperativa verksamhet till en central aktör i näringslivet och en viktig påverkare i det finländska samhället.

SOK var Finlands till köpkraften största grossist, och dessutom grundade SOK en betydande industriell verksamhet, vilket säkerställde handelslagens tillgång på högklassiga varor.

Man utvecklade affärsidéer och förstärkte verksamhetsnätet inom alla affärsområden. Fröna till kedjeverksamheten såddes redan då. Man värvade nya medlemmar och uppskattade starka kundrelationer. S-gruppen var redan då en föregångare inom stamkundstänkandet i Finland.

Utbildning av de anställda vid handelslagen har sedan verksamhetens början varit en viktig del av S-gruppens verksamhet. SOK:s handelslagsskola inledde verksamheten i oktober 1919. Sommaren 1950 hölls de första kurserna i Helsingfors, Jollas.

Welcome to Jollas

1950–60-talen – Det första varuhuset

Det första Sokos-varuhuset slog upp dörrarna på Mannerheimvägen det olympiska året 1952. Hotell Vaakuna inledde också verksamheten i samma byggnad. Sokos blev snart S-gruppens bäst kända varumärke, och man började kalla även mindre affärer och enheter inom andra affärsområden, t.ex. maskin- och järnaffärer Sokos. Som mest fanns det över 100 Sokosenheter i Finland. Också vid namngivningen av hotellen utnyttjade man varumärket Sokos.

Under åren efter krigsslutet började S-gruppen systematiskt bygga varuhus och hotell i centrum av flera städer. Hotell- och restaurangverksamheten blev vid sidan av detaljhandeln ett allt viktigare affärsområde.

Den sociala strukturförändringen i början av 1960-talet påverkade också S-gruppen. Ju snabbare flykten från landsbygden blev, desto mer trängd blev S-gruppen, vars verksamhet fortfarande hade sin tyngdpunkt på landsbygden.

Sokos Helsinki

1970-talet – Den andra kristiden

Den andra krisen i handelslagsverksamhetens historia fortsatte från slutet av 1960-talet till mitten av 1980-talet, och kulminerade i meningsskiljaktigheter mellan stad och landsbygd.

Verksamheten utvidgades ändå till nya affärsområden. Försäljningen av lantbruksartiklar effektiviserades och SOK började med bilhandel. Också detaljhandeln utvecklades. Osuuskauppa Keskimaa öppnade gruppens första stormarknad, Prisma Seppälä, år 1972, och kedjan S-market uppstod vid decennieskiftet 1970–1980.

Vid ingången till 1980-talet var alla handelslag i en svår ekonomisk sits, och de klarade sig ur den endast tack vare sparkassorna och genom att avyttra tillgångar.

Keskimaa Avajaisyleis Prisma Sepp l

1980–90-talen – Den stora saneringen och den nya uppgången

1980-talet innebar en period av strukturändring i S-gruppen. Som en följd av saneringen, som inleddes 1983 under ledning av chefdirektör Juhani Pesonen, avvecklade SOK sin industriella verksamhet och det nuvarande nätet av regionhandelslag bildades. Regionhandelslagen och SOK-koncernen bildar den nuvarande enhetliga S-gruppen.

Tack vare att man på 1980-talet koncentrerade sig på kärnkunnandet blev hela gruppen lönsam på några få år. Vid ingången till 1990-talet utgjorde S-gruppens verksamhetsidé – att förse engagerade ägarkunder med tjänster och förmåner – utgångspunkten för planeringen av affärsverksamheten.

Utvecklingen av det nuvarande ägarkundsprogrammet inleddes vid slutet av 1980-talet. Nationellt, dvs. ibruktaget inom alla affärsområden och regionhandelslag, blev Bonus år 1994.

I början av 1990-talet förbättrade man också kostnadseffektiviteten genom att introducera modern kedjeverksamhet, där centraliserade inköp är en faktor av avgörande betydelse. År 1991 startade inköps- och logistikföretaget Inex Partners, som övertog inköp, lagerhållning och distribution av dagligvaror för S-gruppen och Tradeka.

På 1990-talet tog S-gruppen sina första steg utomlands, då man öppnade en Citysokos i Tallinn år 1995. I december 1998 åter uppstod en helt ny kedja i och med att Osuuskauppa Ympäristö öppnade den första ABC-trafikbutiken i Uttis.

ABC Utti avaus2

2000-talet – Reformer på grundvärderingarnas villkor

I S-gruppen sköts inköpsverksamheten centraliserat via inköpsbolagen. Våren 2006 blev Inex Partners Oy ett helägt dotterbolag till SOK, och år 2010 gick inköpsbolaget för bruksvaruhandeln, Intrade Partners, samman med Inex Partners.

På 2000-talet uppstod en ny kedja inom handeln med bruksvaror: Kodin Terra, som koncentrerar sig på järn-, inrednings- och trädgårdshandel. Den första Kodin Terra-enheten öppnades i Lahtis år 2005; vid slutet av 2011 fanns det redan 11 Kodin Terra-enheter.

Kedjan ABC, som idkar trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, har under 2000-talet expanderat till ett landstäckande verksamhetsnät. Vid slutet av år 2007 inledde S-gruppen bankverksamhet och S-Banken grundades.

På 2000-talet har S-gruppen också utvidgat verksamheten i de baltiska länderna och Ryssland. Hotell Viru i Tallinn anslöts till kedjan Sokos Hotels år 2003. I S:t Petersburg i Ryssland startade hotellverksamheten år 2007 och markethandeln år 2008.

Keskimaa Kodin Terra

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.