Etiska principer
Ekonomi och administration

Etiska principer

SOK-koncernens etiska principer

SOK-koncernen är en del av S-gruppens nätverk av företag, vars verksamhet syftar till att producera tjänster och förmåner åt handelslagens medlemmar, dvs. ägarkunder. Vår vardagliga verksamhet ska uppfylla de etiska förväntningar som olika intressentgrupper har på SOK-koncernen.

SOK-koncernens ledning och chefer ansvarar för att personalen får omsorgsfull orientering i de etiska principerna. Det åligger varje anställd i SOK-koncernen att följa principerna.

De etiska principerna är godkända av S-gruppens styrelse. Flera av våra handelslag har tagit till sig SOK-koncernens etiska principer, alternativt formulerat egna motsvarande principer.

1. Vi lyssnar på kunden

Som kooperativt företag fokuserar vi i vår verksamhet på våra ägares, dvs. ägarkundernas, intresse. Vi utvecklar verksamheten med ett lyhört öra till kunderna önskemål. Vi tar vårt ansvar för produkterna och tjänsterna som vi har sålt till våra kunder, och hjälper våra kunder att lösa problem som eventuellt uppstår på grund av dem.

2. Vi verkar öppet och ärligt

Vi håller löftena vi ger varandra, våra kunder och våra andra intressentgrupper. Vi för öppen dialog med våra intressentgrupper, interna såväl som externa. Vi berättar transparent och öppet om vår verksamhet.

3. Vi värderar och högaktar varandra

Vi agerar jämlikt. Vi bemöter varandra sakligt och rejält och diskriminerar ingen. Vi uppskattar verkligen varandras arbete. Vi respekterar varandras individualitet och pluralismen i våra arbetsgemenskaper.

4. Vi konkurrerar med rent spel

Vi bemöter våra samarbetspartner jämlikt och rejält. Vi iakttar god handelssed. Vi framhåller våra egna starka sidor, inte konkurrenternas svaga. Vi samarbetar kring utveckling av våra affärsområden med branschorganisationer och andra sammanslutningar inom ramarna för konkurrenslagstiftningen.

5. Vi är omutliga

Vi varken tar emot eller ger mutor. Gåvor av moderat värde och gästfrihet som anknyter direkt till affärsverksamheten är tillåtna. Vi verkar alltid i företagets intresse, och låter inte personlig vinning eller närståendes intressen påverka våra beslut.

6. Vi följer god förvaltningssed

Vi följer god förvaltningssed på alla nivåer i organisationen. Vår verksamhet och vår förvaltning är transparenta. Vi följer i vår verksamhet god branschpraxis, avtalen vi ingår och verksamhetsanvisningar som vi har godkänt.

7. Vi högaktar de mänskliga rättigheterna

Vi har förbundit oss att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter, vi befrämjar dem i vår verksamhet och förväntar oss detsamma av våra samarbetspartner..

8. Vår verksamhet är hållbar

Vi utvecklar verksamhetens hållbarhet målmedvetet och med ett lyhört öra till våra intressentgrupper. Vi söker samarbetspartner, vars verksamhet är i samklang med våra värderingar och principer och som är beredda att utveckla sin verksamhet.

9. Vi tar hand om miljön

Vi identifierar och följer upp inverkan av vår verksamhet på miljön. Vik strävar efter att förebygga eventuella skadeverkningar och att ta i bruk praxis som är bäst för miljön.

S-gruppens rapporteringskanal

S-gruppen har förbundit sig att agera transparent och öppet samt iaktta etiska principer. Vi vill följa upp hur våra etiska principer uppnås i vår dagliga verksamhet, därför erbjuder vi en konfidentiell rapporteringskanal för misstankar om missbruk, dvs. en så kallad tjänst för whistleblowing.

S-gruppens rapporteringskanal

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.