Hållbarhetsprogram - S-gruppen
Vårt hållbarhetsprogram
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsprogram

Det bästa stället att leva på

Kärnan i vårt hållbarhetsprogram Det bästa stället att leva på är en lista på etthundra konkreta åtgärder, som påverkar vår miljö och vårt samhälle. En del är små förbättringar i vardagen, andra riktgivande gärningar även från ett internationellt perspektiv.

Vår uppgift är att producera förmåner och tjänster och därmed välstånd åt våra ägare – alltså kunder. Välstånd är dock inte enbart ekonomiskt välstånd. Tillsammans med våra ägarkunder gör vi konkreta gärningar för samhället, mot klimatförändringen och för återvinningsekonomin, för en etisk verksamhetskultur och för bättre mänskliga rättigheter, för välbefinnande och hälsa.

S-gruppen gör sitt för att Finland ska bli en ännu bättre plats att bo i. Som stor aktör har vi ett stort ansvar för hurdan nutid vi skapar och hurdant arvet är som vi lämnar våra efterkommande. Därför måste vi se längre.

Vårt program bygger på de fyra nedanstående temana.

Till förmån för samhället

Yhteiskunnan hyväksi

Vi tar vårt ansvar för den inhemska livsmedelskedjans livskraftighet genom att erbjuda våra kunder förmånliga inhemska livsmedel. Dessutom för vi fram lokala produkter och inhemskt arbete exempelvis genom att fokusera på produkter designade av finländare och på mindre producenters bästa delikatesser.

Vi hämtar tjänsterna nära kunden genom det mest heltäckande butiksnätet i Finland och skapar lokalt välstånd genom att investera och köpa inhemska produkter och tjänster. Vi betalar våra skatter i Finland och offentliggör vårt skatteavtryck varje år.

Vi sysselsätter anställdas i alla åldrar i ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Varje år erbjuder vi 14 000 unga chansen till sommarjobb, som är så viktiga med tanke på det kommande arbetslivet.

Klimatförändringen och återvinningsekonomin

Ilmastonmuutos ja kiertotalous

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbarare konsumtion. Vi hjälper dem minska svinnet i hushållet genom att framhäva möjligheterna att återvinna, favorisera säsongprodukter och utnyttja skördesäsongstänkandet.

Vi försöker komma fram till de bästa sätten att minska den inverkan som S-gruppens egen verksamhet har på klimatet och miljön. År 2030 ska vi ha effektiviserat vår energiförbrukning med 30 % från 2015 års nivå.

Under de kommande åren ska vi fortsätta investera i både sol- och vindkraft. Vid slutet av år 2025 kommer vi att producera 80 % av vår elförbrukning med egen förnybar energi.

Vi jagar ständigt nya sätt att utveckla hållbar produktion och hållbara råvaror.

Etisk verksamhetskultur och mänskliga rättigheter

Eettinen toimintakulttuuri

Öppenhet, transparens och hållbarhet är alla framträdande komponenter i vår verksamhetskultur. Vi anger till exempel råvarans ursprungsland i våra private label-livsmedel, vi publicerar uppgifter om fabrikerna som tillverkar textilerna till våra egna märken, och vi utbildar personalen i etiska verksamhetssätt.

Vi främjar mänskliga rättigheter i våra anskaffningskedjor genom öppen rapportering och granskningar utförda av tredjepartsaktörer.

Vi flaggar för mångfald och för fram olika människor exempelvis i vår kommunikation.

Välbefinnande och hälsa

Hyvinvointi ja terveys

Vi hjälper våra kunder göra hälsosamma val genom att erbjuda produkter och tjänster som främjar välbefinnande och hälsa. Vi uppmuntrar våra kunder till att använda grönsaker mångsidigt men enkelt t.ex. genom tips kring skördesäsongen.

Vi stöder hobbyverksamhet för unga och barn öppet och transparent genom Supporterkonceptet i vilket ägarkunderna själva kan ansluta sig och lokalt påverka hur vi stöder och vem vi stöder. Dessutom byggde vi 100 Ässäplaner i samarbete med kommuner och Finlands Bollförbund.

Ledningen för hållbarhetsarbetet

Vårt hållbarhetsarbete styrs av våra värderingar, dvs. kundnärhet, ansvar, kontinuerlig förnyelse, och resultatrik verksamhet. Utöver värderingarna fungerar temana och riktlinjerna i vårt program för hållbarhet, Den bästa platsen att leva.

Hållbarheten gäller våra samtliga affärsområden och därför leder vi hållbarhetsarbetet på gruppnivå i samråd med ledningen för affärsverksamheten. För utveckling, styrning och rapportering av hållbarhet svarar enheten SOK Hållbarhet. Enheten SOK Hållbarhet verkar som en del av SOK Fältgruppen, som omfattar samtliga affärsområden samt inköps- och logistikbolagen.

S-gruppen är inte allvetande. Därför har vi till vår hjälp i hållbarhetsfrågor en Advisory Group som består av utomstående experter. Gruppen är en integrerad del av vår modell för ledning och styrning av hållbarhetsverksamheten.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.