Hållbarhetsprogram - S-gruppen
Hållbarhetsprogram och hållbarhetsledning
Hållbarhet

Hållbarhetsprogram och hållbarhetsledning

Tillsammans skapar vi en bättre plats att bo på

Vårt nya hållbarhetsprogram ”Tillsammans skapar vi en bättre plats att bo på” verkställer S-gruppens vision där hållbarhet är ett centralt tema. Programmet inkluderar både lång- och kortsiktiga mål, och riktlinjerna i programmet grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vår uppgift är att producera förmåner och tjänster och därigenom välfärd för våra ägare – dvs. våra kunder. Med välfärd avses dock inte enbart ekonomisk välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder skapar vi en bättre plats att bo på. Som en stor aktör har vi stort ansvar för vilken nutid vi skapar och vilket arv vi lämnar efter oss. Därför måste vi se längre fram och av den anledningen sträcker sig också vårt hållbarhetsprogram till 2030.

Vårt hållbarhetsprogram består av tre teman: - För det nya normala inom hållbar konsumtion – tillsammans steg för steg - För hållbar tillväxt – med respekt för naturresurserna - För en jämlik värld – genom att eliminera ojämlikheter

s gruppens hallbarhetsprogram 2030

För det nya normala inom hållbar konsumtion – tillsammans steg för steg

Vi uppmuntrar våra kunder att göra hälsosamma och hållbara val. Vårt mål är att av de livsmedel vi säljer år 2030 är minst 65 procent växtbaserade och 80 procent tillverkade i Finland. Vi sörjer också för en bättre djuromsorg. Vi främjar finländarnas möjligheter till koldioxidneutral rörlighet.

För hållbar tillväxt – med respekt för naturresurserna

Vi tar hänsyn till naturen och klimatet i våra val. Våra beslut bidrar till att bevara olika livsmiljöer och arter. År 2025 är vårt koldioxidupptag större än våra koldioxidutsläpp i atmosfären. Vi siktar på att halvera matsvinnet och främjar cirkulär ekonomi.

För en jämlik värld – genom att eliminera ojämlikheter

För oss är alla människor lika viktiga och välkomna. Vi ser till att våra egna och våra samarbetspartners anställda behandlas rättvist både i Finland och ute i världen. Vi ger information om våra produkters inklusive huvudråvarornas ursprung för att det ska gå att följa upp tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. Vi är S-gruppen som står för gemensamhet, icke-diskriminering och mångfald.

Hållbarhetsledning

Hållbarheten styrs av våra värderingar, dvs. kundorientering, ansvarstagande, kontinuerlig förnyelse och resultatorienterad verksamhet. Utöver värderingarna är vårt rättesnöre de teman och riktlinjer som ingår i hållbarhetsprogrammet ”Tillsammans skapar vi en bättre plats att bo på”.

SOK:s enhet för hållbarhet ansvarar för att strategiska mål ställs upp för hela S-gruppens hållbarhet samt för utvecklingens fokusområden. De affärsspecifika målen och åtgärderna fastställs i samarbete med affärsområdena, dotterbolagen och enheten för hållbarhet.

Enheten för hållbarhet styr och övervakar verkställigheten och rapporterar regelbundet till affärsledningen, koncernledningsgruppen och SOK:s styrelse om hur hållbarheten utvecklas som en del av ledningssystemet. SOK:s styrelse godkänner dessutom ansvarsprinciperna och hållbarhetsprogrammet samt strategiska riktlinjer på S-gruppens nivå. Riktlinjerna för produkter och tjänster bereds i samarbete med affärsområdena. Ansvarsfrågor diskuteras regelbundet med regionhandelslagen via interna grupper och forum.

Advisory Group

S-gruppen har inte all visdom. Till vår hjälp har vi därför inrättat en Advisory Group som består av externa experter. Gruppen är en integrerad del av vår modell för hållbarhetsledning och -styrning.

Rådgivare från Advisory Group stöder och utmanar oss när det gäller att utveckla hållbarheten. Syftet är att ge information om nya möjligheter, bästa praxis när det gäller ansvar, innovation och risker i verksamhetsmiljön. I gruppens arbete deltar inom S-gruppen förutom hållbarhetsdirektören även koncernchefen, fältdirektören och affärsledningen.

Advisory Groups medlemmar utanför S-gruppen:

  • Mikael Fogelholm, professor i näringslära, Helsingfors universitet
  • Minna Halme, professor i ledarskap, Handelshögskolan vid Aalto-universitetet, specialiserad på hållbar affärsverksamhet
  • Pirkko Harrela, direktör, intressentgruppsrelationer, UPM
  • Aleksi Neuvonen, framtidsforskare, tankesmedjan Demos Helsinki
  • Sippa Pietiläinen, Europaparlamentariker
  • Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF
  • Leo Stranius, verkställande direktör, Third Rock Finland Oy
  • Markus Terho, projektledare, Sitra
  • Katja Toropainen, grundare av Inklusiiv.org

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.