Förvaltning och ledning - S-gruppen
S-guppens förvaltning och ledning
Ekonomi och administration

S-guppens förvaltning och ledning

Förvaltning och ledning

Demokrati är en av kooperationens stöttepelare. Varje ägarkund kan delta i beslutsfattandet i S-gruppen via sitt eget handelslag. Medlemmarna, ägarkunderna, äger S-gruppens 19 regionhandelslag. Handelslagen äger i sin tur centralaffären SOK. SOK är ett finländskt andelslag, vars högsta beslutande organ är andelsstämman.

Regionhandelslagets högsta beslutande organ är fullmäktige, som väljs genom val vart fjärde år. Varje ägarkund som har blivit antagen som medlem i handelslaget och fyllt 15 år innan valårets början är röstberättigad i valet och varje ägarkund som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat i valet. Fullmäktige har som uppgift att välja förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet åter fastställer riktlinjerna för handelslagets verksamhet och väljer styrelsen.

Regionhandelslagets förvaltning och ledning

Regionhandelslagets centrala förvaltningsorgan är: fullmäktige, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Fullmäktige är organet som utövar den högsta beslutanderätten som tillkommer ägarna i regionhandelslaget i de ärenden som bestämts i lagar och stadgar. Fullmäktige, som väljs genom val av ägarkunderna, är inte ett obligatoriskt förvaltningsorgan i andelslag, men det ersätter andelsstämman i större handelslag.

Lagen om andelslag förutsätter inte att andelslaget skall ha ett förvaltningsråd, men enligt handelslagets stadgar ingår förvaltningsrådet i förvaltningsmodellen. För att ett stort antal ägare ska kunna delta i beslutsfattandet, förutsätts bred representation av förtroendevalda och ägare i förvaltningen. Förvaltningsrådet har ofta en viktig roll i andelslagets verksamhet. Frågor som anknyter till övervakning har en framträdande roll i förvaltningsrådets uppgifter. I ett handelslag väljer förvaltningsrådet i sin egenskap av representant för den stora ägarkåren medlemmarna i styrelsen.

I styrelsen för ett regionhandelslag sitter i regel verkställande direktören och ett av handelslaget avhängigt antal styrelsemedlemmar som av förvaltningsrådet väljs för en period på ett år. Enligt andelslagets stadgar fungerar verkställande direktören i regel som styrelseordförande. Styrelsen i ett regionhandelslag har som uppgift att omsorgsfullt främja handelslagets intressen och sköta dess angelägenheter enligt lagen om andelslag, handelslagets stadgar, det av förvaltningsrådet fastställda reglementet samt anvisningar och beslut utfärdade av fullmäktige och förvaltningsrådet. Styrelsen ansvarar för att handelslagets verksamhet är framgångsrik.

Regionhandelslaget har en verkställande direktör, vars uppgift är att leda handelslagets verksamhet i enlighet med lag, stadgar och förvaltningsorganens beslut och anvisningar.

Regionhandelslagets fullmäktige väljer årligen revisorer för följande verksamhet enligt en beredning som utförts av utnämningskommittén.

Vastuullisuus pääkuva sv

SOK-koncernen

SOK fungerar som centralhandel för handelslagen och producerar dem inköps-, expert- och stödtjänster. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen och för utveckling av de olika affärsdrivande kedjorna.

SOK är ett finländskt andelslag. Dess beslutsfattande och förvaltning styrs av lagen om andelslag, de regler som gäller för affärsområdenas verksamhet samt SOK:s stadgar. Dotterbolagens verksamhet regleras av bl.a. lagen om aktiebolag samt av koncernprinciperna som styr hela koncernens verksamhet.

SOK:s förvaltningsråd

SOK:s förvaltningsråd 27.4.2023

 • Ordförande: Timo Santavuo, advokat, Björneborg
 • Första viceordförande: Jarkko Rautaoja, verkställande direktör, Heinola
 • Andra viceordförande: Tapio Finér, verkställande direktör, Lojo
 • Mikko Junttila, verkställande direktör, Kuopio
 • Sinikka Kelhä, advokat, Raumo
 • Sami Kettunen, verkställande direktör, Jyväskylä
 • Mathias Kivikoski, verkställande direktör, Esbo
 • Mikko Lassila, AFM, agronom, Kouvola
 • Antti Latola, advokat, Uleåborg
 • Martti Lokka, verkställande direktör, Otava
 • Harri Lämsä, verkställande direktör, Kuusamo
 • Anne Mäkelä, advokat, Kelviå
 • Hannu Pelkonen, verkställande direktör, Kajana
 • Heli Puura, direktör, Helsingfors
 • Timo Rajala, vicehäradshövding, Ackas
 • Mika Rantanen, Pedagogie magister (PeM), S:t Karins
 • Kari Suninen, verkställande direktör, Villmanstrand
 • Elina Varamäki, prorektor, Seinäjoki
 • Kim Wrange, överlärare, Lehmo

Personalrepresentanter:

 • Olli Rauste, jurist, Esbo. Suppleant Ulla Kivilaakso, marknadsföringschef, Helsingfors
 • Iiris Jakku, förvaltningsassistent, Helsingfors. Suppleant Anu Akkanen, servicerådgivare, Helsingfors

SOK:s förvaltningsråd skall representera det breda ägarunderlaget och verka som forum för gemensamma viljeyttringar avseende de centralaste strategiska frågorna. Förvaltningsrådet skall göra de stora linjedragningarna och bevaka medlemmarnas intressen. Förvaltningsrådet fastställer på förslag av styrelsen alla strategiska linjedragningar inom S-gruppen och SOK-koncernen.

SOK:s styrelse 2023

SOK:s styrelse representerar andelslaget och ansvarar för dess förvaltning och för att verksamheten är tillbörligt ordnad enligt lagar och förordningar i SOK-koncernen. Som särskild uppgift har styrelsen att bereda strategiska beslut för förvaltningsrådet samt att besluta om SOK:s och dess dotterbolags verksamhetsplaner.

 • Styrelseordförande, koncernchef Hannu Krook, SOK, Helsingfors
 • Verkställande direktören Kim Biskop, KPO, Karleby
 • Verkställande direktören, CEO Nermin Hairedin, EM
 • Digital chef Katri Harra-Salonen, digijohtaja, Kojamo Abp.
 • Verkställande direktören Antti Heikkinen, Turun Osuuskauppa, Åbo
 • Verkställande direktören Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
 • Verkställande direktören Veli-Matti Liimatainen, Helsingfors Handelslag Elanto, Helsingfors
 • Verkställande direktören Antti Määttä, Osuuskauppa Keskimaa, Jyväskylä

SOK:s koncernledningsgrupp

SOK-koncernens koncernledningsgrupp har som uppgift att stöda koncernchefens ledande av SOK-koncernen och S-gruppen. Ledningsgruppen koordinerar och behandlar bl.a. de viktigaste förslagen till styrelsen. Dessutom behandlar den operativa ärenden inom SOK-koncernens samtliga ansvarsområden.

 • Koncernchef Hannu Krook, SOK
 • Fältchef Arttu Laine, affärsgrupperna, logistik- och inköpsbolagen
 • Direktör, Jari Annala, SOK:s affärsverksamhet
 • Direktör Hanne Lehtovuori, SOK Personal
 • Direktör Sebastian Nyström, SOK Lojalitet, IT och digital utveckling
 • Direktör, CFO, Jorma Vehviläinen, SOK Ekonomi och administration, SOK:s affärsverksamhet
 • Direktör Nina Elomaa (tf.), SOK Marknadsföring, kommunikation och hållbarhet
 • Direktör, Maria Timgren, Strategi Direktör
 • Direktör, Seppo Kuitunen, Juridiska tjänster

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.