För en jämlik värld – genom att eliminera ojämlikheter
Hållbarhet

För en jämlik värld – genom att eliminera ojämlikheter

För oss är alla människor lika viktiga och välkomna. Vi ser till att våra egna och våra samarbetspartners anställda behandlas rättvist både i Finland och ute i världen. Vi ger information om våra produkters inklusive huvudråvarornas ursprung för att det ska gå att följa upp tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. Vi är S-gruppen som står för gemensamhet, icke-diskriminering och mångfald.

Mänskliga rättigheter

Vi har förbundit oss att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och att främja iakttagandet av dem i vår verksamhet. Vi förväntar oss detta även av våra samarbetspartner.

Företagen ska känna till vilken inverkan deras verksamhet har på de mänskliga rättigheterna både nära och fjärran. Vår verksamhet påverkar i synnerhet kundernas och personalens mänskliga rättigheter samt de mänskliga rättigheterna för personer som jobbar i anskaffningskedjan för produkter och tjänster.

Våra principer för de mänskliga rättigheterna beskriver vår inställning till de mänskliga rättigheterna. De styr både vår egen och våra partners verksamhet. I principerna tar man upp hur man i gruppen identifierar och bedömer verksamhetens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. I principerna läggs även fram vilken praxis vi har för att minska och åtgärda de negativa följderna. Läs mer om principerna här (på engelska).

Ur kundernas synvinkel är de viktigaste mänskliga rättigheterna icke-diskriminering, rätten till hälsa och barnets rätt till särskilt skydd. Icke-diskriminering innebär framför allt att kunderna behandlas lika.

Vi fäster särskild vikt vid planeringen av verksamhetsställen och tjänster, så att de är så tillgängliga och trygga som möjligt. Vi övervakar också produkternas säkerhet genom noggrann egenkontroll, till exempel genom uppföljning av kylkedjan. Förutom produktsäkerheten sörjer vi för barnens rättigheter, bland annat genom ålderskontroll.

För personalen är de viktigaste mänskliga rättigheterna arbetssäkerhet, jämställdhet och icke-diskriminering. Vi respekterar även personalens fackföreningsfrihet och godkänner inte någon form av diskriminering eller trakasserier.

Vår verksamhet medför även indirekta konsekvenser för de mänskliga rättigheterna för personer som jobbar i anskaffningskedjan för produkter och tjänster. I synnerhet i länder där socialt ansvar är en riskfaktor följer vi upp arbetssäkerheten, fackföreningsfriheten och andra rättigheter i arbetslivet genom tredjepartsrevisioner.

Vid sidan av det traditionella revisionsarbetet lanserade vi 2018 den nya undersökningsmodellen Radikal transparens, som fokuserar på grundläggande frågor inom de mänskliga rättigheterna. Med hjälp av modellen kan vi ta itu med aktuella problem som anknyter till produkter eller produktionsländer och tillsammans med våra partner ta fram nya verkningsfulla lösningar. Vi publicerar resultaten av studierna.

Den första studien enligt undersökningsmodellen gjordes av den oberoende icke-statliga organisationen Oxfam i regionen Foggia i södra Italien. Du kan ladda ner studien här (på engelska).

Se Yhteishyväs video av tomatodlingar i södra Italien (på finska).

Läs mer om vårt arbete för de mänskliga rättigheterna i S-gruppens årsrapport (på engelska).

Etiska principer

De etiska principerna gäller hela personalen vid S-konsernen och de har godkänts av SOK:s styrelse. Även flera av handelslagen har godkänt och tillämpar koncernens principer.

Läs mer

Anonym rapporteringskanal

S-gruppens rapporteringskanal

S-gruppen har förbundit sig att agera transparent och öppet samt iaktta etiska principer. Du kan använda rapporteringskanalen anonymt för att anmäla om du misstänker oegentligheter hos S-gruppen eller verksamhet som inte följer våra etiska principer. Observera att tjänsten inte är avsedd för kundrespons om våra produkter eller tjänster.

S-gruppens rapporteringskanal

Hållbar anskaffning

Vi har arbetat länge för att trygga att anskaffningen är hållbar. Våra anskaffningar styrs av principen om icke-diskriminering, produktspecifika kvalitetskrav samt respekt för arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter vid inköp i riskländer.

Vid anskaffningen av produkter för våra egna märken är hållbarhet och tryggande av produktsäkerheten en del av hela processen ända från början. I våra inköpsavtal förutsätter vi att både råvaruproducenten och tillverkaren uppfyller kraven i lagstiftningen, följer kollektivavtal, respekterar mänskliga rättigheter och iakttar de internationella miniminormerna för arbetslivet.

Vår princip är att direkta köp av produkter för våra egna märken och produkter för egen import från riskländer endast görs av varuleverantörer som genomgått tredjepartsrevisioner. Med revisioner avses fabriksinspektioner, t.ex. amfori BSCI-revision eller motsvarande inspektion av tredje part. Vid revisionerna granskar oberoende revisorer produktionsanläggningarna och ser till att kriterierna i systemet uppfylls i praktiken. I revisionerna kontrolleras bland annat arbetstidspraxis, arbetssäkerhetsrutiner och betalning av lagstadgade minimilöner.

Ta del av nyckeltalen för hållbar anskaffning i S-gruppens årsrapport (på engelska).

Läs mer om våra textilprodukters hållbarhet.

T1A0094 1920x1080px

Synliga uppgifter om ursprung

Det är viktigt för oss att informationen om produkternas ursprung är så transparent och enkel som möjligt för kunden. Därför framgår inte bara tillverkningslandet utan också ursprungslandet för produktens huvudingrediens av livsmedelsförpackningarna i våra egna serier Rainbow, Kotimaista och X-tra. Produktens tillverkningsland framgår även av produktförpackningen eller skötselanvisningarna för bruksvaror av våra egna märken, såsom hemtextilier och kläder.

Dessutom publicerar vi årligen fabriksuppgifter om tillverkningen av alla egna märken och egna importerade kläder och skor. Fabrikslistan (på finska) finns här.

Kaffe, te och kakao

Kaffe, te och kakao

Vi har förbundit oss till att köpa in hållbart och ansvarsfullt producerade kaffe-, te- och kakaoråvaror till S-gruppens egna märkesprodukter. S-gruppens restauranger har förbundit sig att köpa in hållbart och ansvarsfullt producerat kaffe och te.

Läs mer (på engelska)

Bomull

Puuvilla1

Vi övergår till att endast använda ansvarsfullt producerad bomull i våra egna märkesprodukter och egna importerade produkter. Beslutet gäller kläder och hemtextilier av de egna märkena i alla Prisma-varuhus, S-market-affärer, Sokos-varuhus, Kodin Terra samt Sale- och Alepa-affärer.

Vi är den första finländska aktören inom handel som har beslutat att bara använda ansvarsfull bomull. Vi genomför förändringen i våra egna märkesprodukter och vår egen import gradvis fram till år 2025. Då ska bomullen vara 100 procent ekologisk, återvunnen, Rättvisemärkt eller följa Better Cotton Initiative. Vi godkänner inte användning av bomull från Turkmenistan, Uzbekistan eller Xinjiangområdet i Kina för våra egna märkesprodukter och egna importerade produkter.

Palmolja

Vi har förbundit oss att använda hållbart producerad palmolja. Vår målsättning är att år 2021 endast använda fysiskt certifierad palmolja, vars ursprung kan spåras ända till plantagen, i produkter under S-gruppens egna märken och i restaurangernas frityrolja.

Vi har sedan 2011 varit medlem i organisationen Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) som främjar hållbar palmoljeproduktion. RSPO:s kriterier förutsätter bland annat att palmoljeodlarna skyddar den biologiska mångfalden i produktionen och att de utvecklar sin verksamhet enligt etiska och ekologiska kriterier.

I praktiken innebär en mer hållbar produktion av palmolja bland annat att plantagerna har planer för miljövård, att eld inte används för röjning av plantager, att arbetstagarna har rätt att organisera sig, att värdefulla naturskogar inte avverkas och att frågor om markägande och markanvändning har lösts.

Läs mer om våra mål i anknytning till användningen av palmolja i årsrapporten (på engelska).

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.