Sänkta kostnader förbättrade S-gruppens resultat

Sänkta kostnader förbättrade S-gruppens resultat

Tack vare kostnadsbesparingarna som genomförts i S-gruppen förbättrades handelsgruppens resultat för januari-juni från fjolårets motsvarande. Detaljhandelsförsäljningen var närmare 5,5 miljarder euro, på samma nivå som motsvarande siffra i fjol.

12.8.2014

S-gruppens totalresultat för januari-juni 2014 före extraordinära poster och skatter uppgick till 122 miljoner euro, året innan var motsvarande resultat 61 miljoner euro.

SOK-koncernens halvårsresultat före skatter förbättrades också betydligt tack vare den effektiviserade verksamheten. Utom kostnadsbesparingarna bidrog också fusionen mellan S-Banken och LokalTapiola Bank till resultatförbättringen. Resultatet före skatt i koncernens fortsättande verksamheter var 35,4 miljoner euro mot -13,8 miljoner euro föregående år.

SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 62,4 miljoner euro; året innan var det för motsvarande tid 32,2 miljoner euro. SOK-koncernens operativa resultat uppgick åter till 1,0 miljoner euro efter att ha varit -22,1 miljoner euro året innan.

S-gruppens resultat för hela året förväntas bli något bättre än fjolårets. Resultatet är dock beroende av den allmänna utvecklingen i ekonomin.

Detaljhandeln i Finland befinner sig nu i en svår situation, vilket har yttrat sig som en nedgång i försäljningen. Man förutspår att den sjunkande trenden håller i sig under de närmaste månaderna.

– Konsumenternas köpkraft har försvagats och kommer att försvagas ytterligare framför allt på grund av skattehöjningarna på totalt fem miljarder euro som har genomförts under den här regeringsperioden. Handen önskar därför att regeringen också skulle stöda sysselsättande hemmamarknader genom att lätta medborgarnas skattebörda, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppen redovisade i januari-juni 2014 en detaljhandelsförsäljning på 5 468 miljoner euro (moms 0 %). Också om försäljningen under det första halvåret sjönk med 1,1 procent från motsvarande fjolårssiffra, var den jämförbara försäljningen på fjolårsnivå; den sjönk endast 0,1 procent.

Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning minskade också med endast 0,1 procent från föregående år och uppgick till 5 071 miljoner euro. Handelslagen stod för 92,7 procent och SOK-koncernen för 7,3 procent av S-gruppens försäljning.

S-gruppen investerade 239 miljoner euro under det första halvåret. Investeringarna under motsvarande period år 2013 uppgick till 351 miljoner euro.

– Investeringarna under hela året kommer troligen att vara ca 100 miljoner euro mindre än under fjolåret. Våra investeringar koncentreras nu främst på mindre enheter och på renovering av existerande enheter, säger koncernchef Heikkilä.

Antalet verksamhetsställen var vid slutet av juni 1 641. Antalet verksamhetsställen minskade med sju från föregående år.

Resumé:

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling januari-juni 2014

S-gruppen som helhet

 • S-gruppen redovisade år 2014 en momsfri detaljhandelsförsäljning på 5 468 miljoner euro. (föreg. år 5 528 milj. euro)

 • Den jämförbara detaljhandelsförsäljningen minskade med 0,1 procent.

 • S-gruppens (handelslagen + SOK-koncernen) resultat före extraordinära poster och skatter uppgick till 122 miljoner euro (föreg. år 61 milj. euro).

 • S-gruppens operativa resultat uppgick till 62,4 miljoner euro (föreg. år 32,2 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 239 miljoner euro (föreg. år 351 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av juni 45 943 (föreg. år 46 458, i talet ingår ca 5 000 sommaranställda, men inte praktikanter i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna).

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av juni 1 641 (föreg. år 1 648).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

 • De fortsättande verksamheternas omsättning var 3 571 miljoner euro, en minskning med 0,5 procent från föregående år.

 • SOK-koncernens fortsättande verksamheter uppvisar ett resultat före skatt på 35,4 miljoner euro (föreg. år -13,8 milj. euro).

 • SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 1,0 miljoner euro (föreg. år -22,1 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 42,9 miljoner euro (föreg. år 69,4 milj. euro).

 • Personalstyrkan i SOK-koncernen minskade med 327 personer från motsvarande i fjol och uppgick vid slutet av juni till 9 705 personer.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning per affärsområde 1–6/2014 (moms 0 %)

1.1–30.6.2014

1.4–30.6.2014

Milj. euro

Förändring, %

Milj. euro

Förändring, %

Markethandeln*

3 820,80

1,2

2 019,1

1,2

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

878,34

-0,8

478,8

1,6

Varuhus- och fackhandeln

151,41

-0,9

74,1

-3,2

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

380,96

-1,5

195,5

-3,1

Bil- och biltillbehörshandeln**

155,79

-34,0

76,0

-34,8

Lantbrukshandeln

75,35

-13,1

46,2

-8,7

Övriga

5,81

4,2

3,2

3,4

Totalt

5 468,46

-1,1

2 892,8

-0,8

* Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

** Nedgången i detaljhandelsförsäljning, -34,0 procent, är en följd av att SOK Autokauppa Oy:s affärsverksamhet avyttrades/upphörde år 2013. Den jämförbara försäljningen ökade med 3,7 procent.

Markethandeln

S-gruppens markethandel ökade i januari-juni 2014 sin försäljning med 1,2 procent. I talet ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale, Alepa, Kodin Terra, S-Rauta och de övriga enheterna inom markethandeln.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning uppvisade för sig en tillväxt på 1,5 procent och uppgick till 3 451 miljoner euro. Bruksvaruhandelns försäljning åter minskade med 1,4 procent och uppgick till 639 miljoner euro.

Traditionellt har dåliga tider i ekonomin främst påverkat försäljningen av kapital- och bruksvaror. Nu har den sjunkande konsumtionen också exceptionellt stor inverkan på dagligvaruhandeln i Finland vars försäljning har sjunkit redan i åtta konsekutiva kvartal.

Antalet verksamhetsställen i markethandeln ökade med fem från årsskiftet; vid slutet av året var de totalt 940 till antalet.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning minskade med en knapp procent under början av året. Vid slutet av året hade affärsområdet 236 verksamhetsställen, 438 om S-gruppens alla distributionsställen räknas. S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel sköts av kedjan ABC.

Varuhus- och fackhandeln

Varuhus- och fackhandelns detaljhandelsförsäljning minskade med knappt 0,9 procent. Vid slutet av juni fanns det 21 Sokosvaruhus (inkl. webbutiken) och 35 Emotionbutiker.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamhetens detaljhandelsförsäljning sjönk med 1,5 procent. Försäljningsminskningen berodde bl.a. på nedgången i antalet ryska turister och den minskade utskänkningsförsäljningen.

Totalt finns det vid slutet av juni 64 hotell och 260 separata restaurangverksamhetsställen. Om man räknar in enheterna som verkar i anslutning till andra verksamhetsställen, var totalantalet restaurangverksamhetsställen 754. Resebransch- och bespisningsverksamheten omfattar hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels samt ett stort antal restaurangkedjor.

Bil- och biltillbehörshandeln

Nedgången i bil- och biltillbehörshandelns detaljhandelsförsäljning, -34,0 procent, är en följd av att SOK Autokauppa Oy:s affärsverksamhet avyttrades/upphörde år 2013. Den jämförbara försäljningen ökade med 3,7 procent.

Bil- och biltillbehörshandeln i S-gruppen hade vid slutet av juni 37 verksamhetsställen. Inom S-gruppen bedrivs bilhandel fortfarande inom elva handelslags verksamhetsområden.

Lantbrukshandeln

Lantbrukshandelns försäljning minskade med 13,1 procent. Agrimarket och Multasormi är kedjor inom lantbrukshandeln. S-gruppen hade vid slutet av juni totalt 15 helägda verksamhetsställen inom lantbrukshandeln. Lantbrukshandel idkas av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa och Kymen Seudun Osuuskauppa.

Närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Affärsverksamheten i närområdena uppvisar en detaljhandelsförsäljning på 292 miljoner euro, en ökning med 7,4 procent från föregående år. Försäljningen av dagligvaror i närområdena uppgick till 270 milj. euro, en ökning med 9,0 procent från motsvarande tid i fjol. I april 2014 öppnades en ny Prismaenhet i Litauen.

Bankverksamheten

Kombinationsfusionen med LokalTapiola Bank var den viktigaste händelsen i S-Banken under det första halvåret. I fusionen upphörde bägge bankernas verksamhet och en ny S-Bank grundades för den fortsatta verksamheten. Den nya banken inleder verksamheten den första maj 2014. S-gruppen äger 75 procent av den nya banken, LokalTapiola-gruppen 25 procent. Fusionen inverkade med +32 miljoner euro på SOK-koncernens resultat.

S-Banken hade vid slutet av juni ca 2,7 miljoner kunder och närmare 1,5 miljoner kunder använde S-Bankens internationella betalkort. Antalet aktiva kunder ökar hela tiden, och S-Banken är i färd med att från att ha varit hela folkets andra bank bli allt fler kunders huvudsakliga bank.

S-Bankens depositionsstock var vid slutet av juni 4 139,5 miljoner euro, av vilka 3 454,9 miljoner euro var depositioner av privatpersoner och 684,6 miljoner euro var företagsdepositioner.

Ägarkundsrelationen

Ägarkunderna, alltså medlemmarna i handelslagen, äger handelslagen i S-gruppen, det finns inga andra ägare. Ägarkundsrelationen är S-gruppens sätt att förverkliga sin kooperativa företagsform och att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder.

Ökningen av antalet medlemmar i S-gruppens handelslag fortsatte att öka under början av året. I januari-juni anslöt sig 33 156 nya medlemmar till de handelslag som är med i bonussystemet. Totalantalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 117 313.

Ägarkundernas inköp från S-gruppen, m.a.o. S-gruppens bonusförsäljning, uppgick till ca 4,5 miljarder euro.

Mer information:

Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200

Direktör, CFO, Jari Annala, SOK, tfn 010 76 82040

SOK-koncernens delårsrapport publiceras i sin helhet 28.8

på webbplatsen www.s-kanava.fi

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.