Ässäkeskus Helsingin Vallilassa

S-gruppens rörelseresultat förbättrades till följd av hotellens och restaurangernas återhämtning – marknadsandelen för dagligvaruhandeln ökade medan rörelseresultatet sjönk

År 2022 uppgick S-gruppens rörelseresultat till 325 miljoner euro. Det innebär en ökning på 16 procent jämfört med året innan som belastades av covid-19. Orsaken till den positiva utvecklingen var att resebransch- och bespisningsverksamheten snabbt återhämtade sig efter restriktionerna. Inom dagligvaruhandeln hölls handelslagets prislöfte och dess resultat blev lägre än året innan, trots att antalet kunder, försäljningen och marknadsandelen ökade betydligt. Till ägarkunderna utbetalades nästan en halv miljard euro i Bonus och andra penningförmåner.

13.2.2023

Det sammanlagda rörelseresultatet (FAS) för regionhandelslagen och SOK-koncernen 2022 uppgick till 325 miljoner euro, en ökning med 45 miljoner euro jämfört med året innan. S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning ökade med 9,2 procent och var 13,5 miljarder euro. Till ägarkunderna utbetalades totalt 484 miljoner euro i penningförmåner.

– Vi har genomgått ett svårt år som har krävt ett exceptionellt ansvarstagande. På grund av det svåra ekonomiska läget betonades handelslagets grundläggande uppgift. Vi maximerade inte resultatet, utan effektiviserade vår verksamhet för att de ofrånkomliga prishöjningarna skulle vara rimliga för konsumenterna. Vi betalade ut ett rekordbelopp i Bonus och andra penningförmåner till våra kunder, närmare en halv miljard euro. År 2022 vidarebefordrades dessutom ytterligare mer än en halv miljard euro till den inhemska matkedjan via oss efter att vi i februari–mars hade inlett nya prisförhandlingar, säger Hannu Krook, SOK:s koncernchef.

Återhämtningen efter coronatiden påskyndades av en snabb ökning i efterfrågan

Vid sidan av Rysslands anfallskrig och energikrisen och den snabbt stigande inflationen till följd av kriget var hävandet av coronarestriktionerna den andra viktiga vattendelaren under året. Efterfrågan på tjänster ökade snabbt i våras. Det största uppsvinget visades av hotellen och restaurangerna där försäljningen ökade med mer än 47 procent jämfört med året innan. Sett till hela året landade hotellen på plus, medan rörelseresultatet för restaurangerna fortfarande var negativt på grund av de stränga coronarestriktionerna i januari–februari. Slutet av året visade dock att S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet, som hade utvecklat sitt nätverk och sina tjänster under hela pandemitiden, var på hugget.

Varuhus- och fackhandeln visade en likadan utveckling när kunderna åter började handla i stadskärnor och kvartersbutiker. Rörelseresultatet för affärsområdet utvecklades positivt och försäljningen ökade med totalt närmare sex procent jämfört med året innan. År 2022 gick Sokos modehandel klart bättre än marknaden, och efter den långa pandemitiden var kunderna också mycket intresserade av kosmetik och hårprodukter.

I våras ökade handeln också på ABC-stationerna när folk började röra sig i större utsträckning. Både biltvättjänsterna och ABC-lataus-nätverket expanderade och blev därmed tillgängliga för allt flera kunder. Till följd av att hybridarbetet blev en bestående arbetsform och priserna på flytande bränsle steg låg dock trafikvolymerna för hela året på en lägre nivå än före coronatiden, vilket i sin tur bromsade ABC-restaurangernas återhämtning. ABC-kedjan ökade både marknadsandelen och försäljningen 2022. Totalt ökade försäljningen med drygt 28 procent och rörelseresultatet för kedjan förbättrades jämfört med 2021.

S-Banken-koncernen visade det bästa resultatet någonsin under sin historia. Rörelseresultatet uppgick till 44,7 miljoner euro medan det under 2021 var 24,8 miljoner euro. Antalet köp med S-Förmånskort Visa ökade avsevärt och var 20 procent högre än året innan.

Dagligvaruhandeln, onlinematbutiken och foodservice-partihandeln växte mer än marknaden

Inom markethandeln ökade försäljningen med 4,3 procent jämfört med året innan. Dess rörelseresultat nådde dock inte samma nivå som under 2021. I markethandeln ingår S-gruppens dagligvaruhandel, Prismas bruksvaruhandel och järnhandeln. Inom bruksvaruhandeln stabiliserades försäljningen som förväntat efter pandemitiden och i och med att efterfrågan på tjänster och efterfrågan inom specialhandeln återhämtade sig. Mot slutet av året avtog efterfrågan på grund av en tilltagande inflation som återspeglades i konsumenternas köpbeteende.

År 2022 ökade försäljningen i S-gruppens matbutiker varje månad mer än den övriga dagligvarumarknaden i Finland. Prislöftet hölls och rörelseresultatet för dagligvaruhandeln låg därför på en lägre nivå än året innan, trots att antalet kunder och försäljningen ökade betydligt. Inom mathandeln på webben blev S-gruppen åter klart marknadsledande. Även inom foodservice-partihandeln presterade Meira Nova med en försäljningsökning på 27 procent klart bättre än den övriga marknaden.

– Det svåra året omfattade också många framgångar inom alla våra affärsområden. Insatserna i nätverket och tjänsterna har varit lönsamma. Resultaten återspeglas i en hög kundnöjdhet och ett ökat antal kunder. När det gäller dagligvaruhandeln har vår marknadsandel enligt beräkningar ökat med cirka en procentenhet. Vårt grundläggande löfte om en förmånlig prisnivå och de framgångsrika konceptförnyelserna i kedjorna ger oss dragningskraft, summerar Krook.

Investeringar för mer än en halv miljard euro i hemlandet

År 2022 uppgick S-gruppens investeringar till totalt 556 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig framför allt till servicenätverket, onlinehandeln och digitaliseringen. De stora investeringarna i verksamhetsställen omfattade bland annat förnyelser av Sale-kedjan och Prisma samt tre nya Prismaenheter. År 2022 öppnades dessutom sammanlagt tolv nya eller renoverade hotell och tiotals restauranger. Prisma och Sokos, som firade sin 50 år respektive 70 år långa historia, öppnade förnyade webbutiker.

Under året blev ABC-lataus-nätverket mer än tre gånger större än förut och på så sätt det mest omfattande nätverket för effektladdning i Finland. I slutet av året hade S-gruppen hela 110 000 solpaneler och i höstas offentliggjordes S-gruppens senaste vindparksprojekt i Luvia i Eurajoki.

– Vi är en solid och långsiktig aktör även under ostabila tider. I sommar ger vi upp till 17 000 unga sommarjobb. Trots att det finns en del osäkerhetsfaktorer i framtiden, bland annat oro för den ekonomiska utvecklingen och för konsumenternas köpkraft, litar vi på att våra tjänster är konkurrenskraftiga, säger Hannu Krook.

Centrala tal 1–12/2022

Regionhandelslagen + SOK-koncernen 1–12/2022:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 13 465 miljoner euro (2021: 12 330 mn €).

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 325 miljoner euro (280 mn €).

 • Investeringarna uppgick till 556 miljoner euro (784 mn €).

 • Medlemmarna i handelslagen uppgick till 2 512 159 vid slutet av året (2 471 637).

 • Handelslagen betalade ut sammanlagt 414 miljoner euro (379 mn €) i Bonus till sina medlemmar.

 • Till varje ägarkund betalades i genomsnitt 193 euro om året, om man utöver Bonusen också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen. Personalstyrkan uppgick till 40 875 vid slutet av året (39 861). Antalet har beräknats utifrån de aktiva anställningarna.

 • Det sammanlagda antalet verksamhetsställen uppgick till 1 984 vid slutet av året (1 909).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–12/2022:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 8 434 miljoner euro (2021: 7 797 mn €).

 • Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 25 miljoner euro (20 mn €).

 • Investeringarna uppgick till 81 miljoner euro (127 mn €).

 • Personalstyrkan uppgick till 5 686 vid slutet av året (6 038). Antalet har beräknats utifrån de aktiva anställningarna.

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning 1–12/2022

För jämförbarhetens skull anges även förändringen i procent under 2019 före coronakrisen.

AffärsområdeFörsäljning (miljoner €)Förändring jämfört med 1–12/2021 (%)Förändring jämfört med 1–12/2019 (%)
Markethandel*9 698,8+4,3+15,6
Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel2 281,6+28,2+32,8
Resebransch- och bespisningsverksamhet*727,6+47,4-13,7
Varuhus- och fackhandel259,0+5,9-10,8
Övriga497,5-3,7+1,5
S-gruppen totalt13 464,5+9,2+14,8
I markethandeln ingår S-gruppens dagligvaruhandel, Prismas bruksvaruhandel samt järnhandeln.

*I siffran ingår försäljningen i Estland och Ryssland. Affärsverksamheten i Ryssland har upphört. Affärsfunktionerna inom Prisma-butikerna och hotellen i Sankt Petersburg såldes i juni 2022.

SOK-koncernens bokslutskommuniké 1–12/2022 publiceras på S-ryhmä.fi den 13 februari 2023. S-gruppens års- och ansvarsrapport och SOK-koncernens bokslut 2022 inklusive noter publiceras i mars 2023.


Bilder: SOK

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.