S-gruppens resultat förblev på föregående års nivå

S-gruppens resultat förblev på föregående års nivå

S-gruppens resultat för år 2013 ökade med 6,7 procent från fjolårets och blev 226 miljoner euro. Trots det svaga allmänna läget i ekonomin ökade S-gruppens detaljhandelsförsäljning under år 2013 med drygt en procent till 11,3 miljarder euro.

13.2.2014

S-gruppens totalresultat före extraordinära poster och skatter uppgick till 226 miljoner euro, året innan var resultatet 212 miljoner euro.

SOK-koncernens resultat före extraordinära poster och skatter förbättrades betydligt tack vare försäljningen av aktier i Hankkija Oy. Resultatet var -5 miljoner euro efter att året innan ha varit -27 miljoner euro.

SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 196 miljoner euro; året innan var det 206 miljoner euro. SOK-koncernens operativa resultat uppgick till -32 miljoner euro; året innan var det -30 miljoner euro.

År 2013 var ett svårt år för handeln på grund av den svaga ekonomin och den avmattade privata konsumtionen. Konsumenternas tillit till ekonomin var rejält under långtidsgenomsnittet.

Detaljhandeln kommer att krympa också under det innevarande året. Enligt Finsk Handel kan man vänta sig bättre tider först nästa år.

– Utom med en sträng kostnadsjakt reagerar S-gruppen på den svåra situationen med att utveckla nya verksamhetsmodeller. Dessutom önskar vi att landets regering skulle avhålla sig från åtgärder som försvagar konsumenternas köpkraft och därigenom också handelns möjligheter att sysselsätta personal, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppen redovisade år 2013 en detaljhandelsförsäljning på 11 353 miljarder euro (moms 0 %). Försäljningen ökade med 1,2 procent från föregående år.

Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning ökade med 0,8 procent från föregående år och uppgick till 10 462 miljoner euro. Handelslagen stod för 92 procent och SOK-koncernen för åtta procent av S-gruppens försäljning.

S-gruppen investerade 566 miljoner euro år 2013. Investeringarna under år 2012 uppgick till 584 miljoner euro.

Gruppen hade totalt 1646 verksamhetsställen. Antalet verksamhetsställen minskade med 51 från föregående årsskifte.

Resumé:

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling år 2013

S-gruppen som helhet

 • S-gruppen redovisade år 2013 en momsfri detaljhandelsförsäljning på 11 353 miljoner euro.

 • Den jämförbara detaljhandelsförsäljningen ökade med 1,2 procent.

 • S-gruppens (handelslagen + SOK-koncernen) resultat före extraordinära poster uppgick till 226 miljoner euro (föreg. år 212 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 566 miljoner euro (föreg. år 584 milj. euro).

 • Personalstyrkan minskade från föregående år; vid slutet av år 2013 var den 41 784 (föreg. år 43 417) personer.

 • Antalet verksamhetsställen vid slutet av året var 1 646 (föreg. år 1 697).

Regionhandelslagen

 • Detaljhandelsförsäljningen uppgick till 10 462 miljoner euro, en ökning med 0,8 procent.

 • Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 231 miljoner euro (föreg. år 239 milj. euro).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

 • De fortsättande verksamheternas omsättning var 8 539 miljoner euro, en minskkning med 19,7 procent från föregående år.

 • Minskningen av de fortsättande verksamheternas omsättning, 2 095 miljoner euro, är en följd av en ändring i ägandet av North European Oil Trade Oy som inföll i december 2012; den ledde till att North European Oil Trade Oy har behandlats som samföretag, inte som dotterföretag.

 • Den jämförbara omsättningen utan det ovan nämnda företagets siffror växte något från motsvarande period i fjolåret.

 • SOK-koncernens resultat före skatt var -5 miljoner euro (föreg. år -27 milj. euro).

 • SOK-koncernens operativa resultat uppgick till -32 miljoner euro (föreg. år -30 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 100 miljoner euro (föreg. år 125 milj. euro). Personalstyrkan i SOK-koncernen minskade med 1 277 personer från motsvarande i fjol och uppgick vid slutet av juni till 9 353 personer.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning per affärsområde 1–12/2013 (moms 0 %)

1.1–31.12.2013

1.10–31.12.2013

Milj. euro

Förändring, %

Milj. euro

Förändring, %

Markethandeln*

7 807,1

3,5

2 059,9

2,4

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 817,2

-0,8

433,7

-2,3

Varuhus- och fackhandeln

338,5

-2,9

109,8

8,5

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

810,8

1,0

213,6

3,4

Bil- och biltillbehörshandeln

406,0

-19,9

74,9

-29,9

Lantbrukshandeln**

161,8

-3,4

33,9

-22,8

Övriga

11,7

6,1

3,3

2,9

Totalt

11 353,2

1,2

2 929,1

0,4

* Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

** Hankkijakoncernens andel är eliminerad från lantbrukshandelns jämförelsetal.

Markethandeln

S-gruppens markethandel ökade år 2013 sin försäljning med 3,5 procent. I talet ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale, Alepa, Kodin Terra, S-Rauta och de övriga enheterna inom markethandeln.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning uppvisade för sig en tillväxt på 3,8 procent och uppgick till 6 960 miljoner euro. Bruksvaruhandelns försäljning åter bibehölls på föregående års nivå och var 1 425 miljoner euro.

Antalet verksamhetsställen ökade under år 2013 med 21; vid slutet av året hade markethandeln 938 verksamhetsställen. Sale-kedjan öppnade flest nya verksamhetsställen.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning minskade en aning, med en knapp procent, under året. Vid slutet av året hade affärsområdet 234 verksamhetsställen, 437 om S-gruppens alla distributionsställen räknas. S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel sköts av kedjan ABC.

Varuhus- och fackhandeln

Varuhus- och fackhandelns detaljhandelsförsäljning minskade med närmare tre procent. Vid slutet av året fanns det 22 Sokosvaruhus (inkl. webbutiken) och 35 Emotionbutiker.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Detaljhandelsförsäljningen ökade med en procent. Totalt finns det vid slutet av året 63 hotell och 267 separata restaurangverksamhetsställen. Om man räknar in enheterna som verkar i anslutning till andra verksamhetsställen, var totalantalet restaurangverksamhetsställen 760. Resebransch- och bespisningsverksamheten omfattar hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels samt ett stort antal restaurangkedjor.

Bil- och biltillbehörshandeln

Bilhandelns försäljning minskade år 2013 med 20 procent. Bil- och biltillbehörshandeln i S-gruppen hade vid slutet av juni 37 verksamhetsställen.

Vid slutet av året hade SOK-koncernens bilhandelsverksamhet avvecklats helt genom avyttring av affärsverksamheten och stängning av verksamhetsställena. Inom S-gruppen bedriver elva handelslag fortfarande bilhandel.

Lantbrukshandeln

Lantbrukshandelns jämförbara försäljning minskade med 3,4 procent. Agrimarket och Multasormi är kedjor inom lantbrukshandeln. S-gruppen hade vid slutet av juni totalt 15 helägda verksamhetsställen inom lantbrukshandeln. Lantbrukshandel idkas av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa och Kymen Seudun Osuuskauppa.

SOK:s tidigare dotterbolag Hankkija Oy bidrog inte år 2013 till försäljningen eller antalet verksamhetsställen, eftersom 60 procent av bolaget vid årsskiftet avyttrades till den danska DLA-koncernen.

Närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Affärsverksamheten i närområdena uppvisar en detaljhandelsförsäljning på 570 miljoner euro, en ökning med 22,1 procent från föregående år. Försäljningen av dagligvaror i närområdena uppgick till 448 milj. euro, en ökning med 25,2 procent från motsvarande tid i fjol. År 2013 öppnades en ny Prismaenhet i Tallinn, Estland och tre i S:t Petersburg.

Bankverksamheten

Vid slutet av året hade S-Banken över 2,6 miljoner kunder, som kunde utnyttja bankens avgiftsfria grundläggande banktjänster. T.o.m. årsskiftet hade S-Banken beviljat 1,4 miljoner S-Förmånskort Visa, medan ca 1,3 miljoner kunder hade tagit webbankskoder för elektronisk kommunikation.

S-Banken-koncernens rörelseresultat år 2013 uppgick till 27,9 miljoner euro (föreg. år 6,4 milj. euro) och soliditeten 18,2 procent (föreg. år 19,4 procent).

Depositionsstocken från privatpersoner i S-Banken var vid slutet av året knappt 2 304 miljoner euro. Vid slutet av året var den totala depositionsstocken i S-Banken, inklusive depositioner från företag, närmare 2 532 miljoner euro. Ökningen från föregående årsskifte var ca 60 miljoner euro.  Utlåningen till personkunder ökade under året med 141 miljoner euro och uppgick vid slutet av året till knappt 394 miljoner euro. Då man räknar in också krediterna till företagskunder, var kreditstocken vid årsskiftet 589 miljoner euro. Kreditstocken växte under året med totalt 229 miljoner euro. Ökningen inom ut- och inlåningen beror på den kraftiga volymökningen och på att S-Banken-koncernen också efter förvärvet av aktiemajoriteten i FIM Oyj inkluderar också FIM:s bankverksamhet.

S-Banken förvärvade i början av augusti aktiemajoriteten i placeringskoncernen FIM och utvidgade sitt tjänsteutbud till fonder och förmögenhetsförvaltningstjänster. Vid slutet av november kunde banken lansera de första nya fondprodukterna. I november publicerades också en annan länge inväntad produkt: den för hela S-gruppen gemensamma applikationen S-mobil, som sammanlänkar kundrelationen till butikerna och banken.

De i slutet av november lanserade S-Sparfonderna fick ett gott mottagande, och under december ingick 8 600 av S-Bankens kunder ett fondsparavtal. Av kunderna hade 38 procent valt S-Sparfond Modig, 49 procent S-Sparfond Måttlig och 13 procent S-Sparfond Försiktig. Medlen som förvaltas av FIM uppgick vid slutet av året till totalt 2 112 miljoner euro. 

Den viktigaste händelsen år 2013 var ändå det i november fastställda beslutet om fusion med LokalTapiola Bank till en ny S-Bank som inleder verksamheten i maj 2014. 

Ägarkundsrelationen

Ägarkunderna, alltså medlemmarna i handelslagen, äger handelslagen i S-gruppen, det finns inga andra ägare. Ägarkundsrelationen är S-gruppens sätt att förverkliga sin kooperativa företagsform och att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Antalet medlemmar i de handelslag som är med i bonussystemet ökade under 2013 med 92 113. Totalantalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 2 109 025.

Ägarkundernas inköp i S-gruppen, dvs. gruppens bonusförsäljning, var 9 541 miljoner euro, en ökning på en procent från fjolåret. Bonusförsäljningen till ägarkunder utgjorde 71,2 procent av hela S-gruppens totalförsäljning (föreg. år 66,9 %). Till ägarkunderna utbetalades 379 miljoner euro i Bonus, en på koncentration av inköpen baserad köpåterbäring; den var på samma nivå som vid slutet av föregående år.

Den till ägarkunderna utbetalda betalningssättsförmånen ökade med sju procent och uppgick till sex miljoner euro. Ägarkunderna har sedan början av år 2008 fått en betalningssättsförmån på 0,5 procent. Förmånen beviljas på inköp som betalas med S-Förmånskortet vid gruppens verksamhetsställen i Finland och som omfattas av förmånen.

Mer information:Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200Direktör, CFO, Jari Annala, SOK, tfn 010 76 82040

SOK-koncernens delårsrapport kan läsas i sin helhet på webbplatsen www.s-kanava.fi

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.