Recessionen tärde på S-gruppens resultat

Recessionen tärde på S-gruppens resultat

S-gruppens resultat för perioden januari–juni minskade med 30 procent från fjolårets och stannade på 60,6 miljoner euro. Trots det svaga allmänna läget i ekonomin ökade S-gruppens detaljhandels¬försäljning under det första halvåret med 1,4 procent till över 5,5 miljarder euro. Inom dagligvaruhandeln var ökningen 4,5 procent, medan de andra verksamhetsområdena redovisar en liten försäljningsnedgång från motsvarande tid i fjol.

29.8.2013

S-gruppens totalresultat före konsolidering, före extraordinära poster och skatter, uppgick till 60,6 miljoner euro, året innan var resultatet för samma period 87,2 miljoner euro. SOK-koncernens halvårsresultat före skatter uppgick till 4,0 miljoner euro, året innan till 7,1 miljoner euro.

S-gruppens detaljhandel nådde i januari-juni en försäljning (moms 0 %) på 5 526,3 miljoner euro. Den ökade med 1,4 procent från motsvarande period föregående år.

Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning ökade med 0,6 procent från motsvarande period föregående år och uppgick till 5 065,6 miljoner euro. Handelslagen stod för 91,8 procent och SOK-koncernen för 8,2 procent av S-gruppens försäljning.

– Med tanke på det allmänna ekonomiska läget hade S-gruppen ett hyfsat första halvår. Recessionen gjorde sig visserligen påmind överlag i S-gruppens verksamhet, men till exempel den moderata försäljningsökningen inom dagligvaruhandeln och de små försäljningsminskningarna inom de andra affärsområdena var, med tanke på den allmänna utvecklingen i respektive branscher, goda prestationer, konstaterar Kuisma Niemelä, koncernchef SOK.

S-gruppens investeringar under januari-juni uppgick till 365 miljoner euro. Under motsvarande period i fjol uppgick investeringarna till 290 miljoner euro.

Totalantalet verksamhetsställen minskade med 49 från årsskiftet och uppgick till 1 648.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning per affärsområde 1.1–30.6.2013 (moms 0 %)

1.1–30.6.2013

1.4–30.6.2013

Milj. euro

Förändring, %

Milj. euro

Förändring, %

Markethandeln**

3 780,0

3,9

 1 997,9

4,0

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

885,8

-0,3

471,7

-0,6

Varuhus- och fackhandeln

152,5

-6,0

76,4

-4,3

Resebransch- och bespisningsverksamheten**

378,7

-2,3

197,1

-0,7

Bil- och biltillbehörshandeln

236,2

-17,5

115,9

8,4

Lantbrukshandeln*

87,3

5,0

50,9

0,1

Övrigt

5,8

11,6

3,2

13,0

S-gruppen totalt**

5 526,3

1,4

2 913,1

2,8

* Hankkija-Lantbruk-koncernens andel är eliminerad från jämförelsetalet.

** Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Markethandeln

S-gruppens markethandel ökade sin försäljning med 3,9 procent i januari-juni. I talet ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale, Alepa, Kodin Terra, S-Rauta och de övriga enheterna inom markethandeln.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning uppvisade för sig en tillväxt på 4,5 procent och uppgick till 3 404,5 miljoner euro. Bruksvaruhandelns försäljning åter minskade med 1,7 procent till 648,4 miljoner euro.

Antalet verksamhetsställen i affärsområdet markethandel ökade under perioden med 14, och var vid slutet av juni 931. I Finland uppvisar kedjan Sale den största ökningen av antalet verksamhetsställen.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning minskade en aning, med 0,3 procent, under början av året. Vid slutet av juni hade affärsområdet 232 verksamhetsställen, 430 om S-gruppens alla distributionsställen räknas. S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel sköts av kedjan ABC

Varuhus- och fackhandeln

Varuhus- och fackhandelns detaljhandelsförsäljning minskade med 6,0 procent. Vid slutet av juni fanns det 21 Sokosvaruhus och 36 Emotionbutiker.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Detaljhandelsförsäljningen minskade med 2,3 procent. Totalt finns det vid slutet av juni 62 hotell och 266 separata restaurangverksamhetsställen. Om man räknar in enheterna som verkar i anslutning till andra verksamhetsställen, var totalantalet restaurangverksamhetsställen 759. Resebransch- och bespisningsverksamheten omfattar hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels samt ett stort antal restaurangkedjor.

Bil- och biltillbehörshandeln

Bil- och biltillbehörshandelns försäljning minskade i januari-juni med 17,5 procent. Bil- och biltillbehörshandeln i S-gruppen hade vid slutet av juni 46 verksamhetsställen.

SOK Autokauppa Oy sålde i början av juli sex verksamhetsställen till bilkoncernen Laakkonen, varefter SOK Autokauppa Oy har fyra bilaffärer. Avyttringen av affärsverksamhet gällde endast dotterbolag till SOK, och påverkar inte regionhandelslagens bilhandelsverksamhet.

Lantbrukshandeln

Lantbrukshandelns jämförbara försäljning ökade med 5,0 procent. Agrimarket och Multasormi är kedjor inom lantbrukshandeln. S-gruppen hade vid slutet av juni totalt 18 helägda verksamhetsställen inom lantbrukshandeln. Lantbrukshandel idkas av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa och Kymen Seudun Osuuskauppa.

SOK:s tidigare dotterbolag Hankkija-Lantbruk Ab bidrog inte år 2013 till försäljningen eller antalet verksamhetsställen, eftersom 60 procent av bolaget vid årsskiftet avyttrades till den danska DLA-koncernen.

Närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Affärsverksamheten i närområdena uppvisar en detaljhandelsförsäljning på 270,9 miljoner euro, en ökning med 26,8 procent från motsvarande period i fjol. Försäljningen av dagligvaror i närområdena uppgick till 247,1 milj. euro, en ökning med 29,6 procent från motsvarande tid i fjol. I år har en ny Prismaenhet öppnats i Tallinn i Estland. Under den senare hälften av året ska tre enheter öppnas i S:t Petersburg.

Bankverksamheten

Handelslagens ägarkunder visade under årets första hälft fortsatt stort intresse för S-Bankens kring S-Förmånskortet Visa uppbyggda tjänster. Bankens kundkrets ökade från föregående år, och var vid årets slut över 2,6 miljoner. Under halvåret ökade antalet kunder med över 50 000.

T.o.m. slutet av juni hade S-Banken beviljat närmare 1,3 miljoner kunder S-Förmånskort Visa. Ökningen från årsskiftet var närmare 120 000 kort. Vid slutet av juni hade över 1,2 miljoner av S-Bankens kunder börjat använda bankens koder för elektronisk identifiering.

Vid slutet av juni hade privatpersoner totalt över 2 277 miljoner euro depositioner i S-Banken. Vid slutet av juni var den totala depositionsstocken i S-Banken, inklusive depositioner från företag, 2 357 miljoner euro.

Också beloppet av krediterna som S-Banken beviljat utvecklades positivt under det första halvåret. S-Bankens kreditstock var vid slutet av juni ca 502 miljoner euro. Det innebär en ökning med 142 miljoner euro från årsskiftet.

Ägarkundsrelationen

I januari-juni ökade antalet medlemmar i de handelslag som är med i bonussystemet med 37 234. Vid slutet av juni uppgick totalantalet medlemmar till 2 064 990. Ägarkunderna, alltså medlemmarna i handelslagen, äger handelslagen i S-gruppen, det finns inga andra ägare. Ägarkundsrelationen är S-gruppens sätt att förverkliga sin kooperativa företagsform och att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder.

Företagen i S-gruppen nådde under det första halvåret en bonusförsäljning på 4 642 miljoner euro, en ökning på 1,3 procent från motsvarande period i fjol. Bonusförsäljningen utgjorde 71,1 (66,9) procent av hela S-gruppens totalförsäljning. Till ägarkunderna utbetalades 185,5 miljoner euro i Bonus, en på koncentration av inköpen baserad köpåterbäring, vilket innebär en ökning med 3,0 miljoner euro från motsvarande period föregående år.

Betalningssättsförmånen som betalts till ägarkunderna ökade med sju procent från motsvarande period i fjol och uppgick till 2,9 miljoner euro. Ägarkunderna har sedan början av år 2008 fått en betalningssättsförmån på 0,5 procent. Förmånen beviljas på inköp som betalas med S-Förmånskortet vid gruppens verksamhetsställen i Finland och som omfattas av förmånen.

Resumé:

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling januari–juni 2013

S-gruppen som helhet

 • S-gruppens detaljhandel nådde en försäljning på 5 526,3 miljoner euro under januari-juni.

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 1,4 procent.

 • S-gruppens resultat före konsolidering (handelslagen + SOK-koncernen), före extraordinära poster, uppgick till 60,6 miljoner euro (föreg. år 87,2 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 365 miljoner euro (290 milj. €).

 • Antalet verksamhetsställen uppgick 30.6.2013 till 1 648. Minskningen från början av året var 49 verksamhetsställen.

Regionhandelslagen

 • Detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5065,6 miljoner euro.

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 0,6 procent.

 • Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 56,6 miljoner euro (föreg. år 80,1 milj. euro).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

 • De fortsättande verksamheternas omsättning uppgick till 4 176,2 miljoner euro, en minskning med 20,1 procent från föregående år.

 • Minskningen av de fortsättande verksamheternas omsättning, 1 047,8 miljoner euro, är en följd av en ändring i ägandet av North European Oil Trade Oy som inföll i december 2012; den ledde till att North European Oil Trade Oy har behandlats som samföretag, inte som dotterföretag.

 • Den jämförbara omsättningen utan de ovan nämnda företagens siffror växte något från motsvarande period i fjolåret.

 • Resultatet före skatter (fortsättande och nedlagda verksamheter) uppgick till 4,0 miljoner euro (7,1 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 69,4 miljoner euro (42,7 miljoner euro).

 • Personalstyrkan i SOK-koncernen minskade med 981 personer från motsvarande i fjol och uppgick vid slutet av juni till 10 026 personer.

Mer information:

Koncernchef Kuisma Niemelä, SOK, tfn 010 76 80200Direktör, CFO, Jari Annala, SOK, tfn 010 76 82040

SOK-koncernens delårsrapport kan läsas i sin helhet på webbplatsen https://www.s-kanava.fi/web/s/medialle/raportit

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.