Finländska forskare har tagit fram en kalkylator för fotavtryck på naturen för företag – det internationellt banbrytande pilotprojektet har kartlagt S-gruppens påverkan på naturen

Finländska forskare har tagit fram en kalkylator för fotavtryck på naturen för företag – det internationellt banbrytande pilotprojektet har kartlagt S-gruppens påverkan på naturen

För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs att företag minimerar sin påverkan på naturen, dvs. fotavtrycket, men det har inte funnits några verktyg för att mäta fotavtrycket på naturen. I ett projekt mellan Jyväskylä universitet, S-gruppen och Sitra har man nu tagit fram en modell som stakar ut vägen för företagen och som är banbrytande även internationellt.

9.5.2023

Forskare vid Jyväskylä universitet har tagit fram en kalkylator för att beräkna företags fotavtryck på naturen. I pilotprojektet uppskattade forskarna S-gruppens fotavtryck på naturen. Arbetet med att ta fram beräkningsmetoden finansieras av S-gruppen och Sitra. Slutresultatet av forskningsprojektet är en metod som görs öppet tillgänglig så att alla företag och organisationer kan använda metoden för att beräkna sin påverkan på naturen.

Nu har en lägesrapport för projektet publicerats, och av den framgår att merparten av S-gruppens fotavtryck på naturen utgörs av livsmedel och bränsle. Majoriteten av fotavtrycket på naturen riktar sig till områden utanför Finlands gränser.

Förlust av biologisk mångfald är vid sidan av klimatförändringarna två av de största globala hållbarhetsproblemen. Företagen måste förstå vilken påverkan deras tjänster och produkter har på naturen för att de ska kunna minska sin påverkan.

”Att beräkna koldioxidavtrycket är redan vardag i företagen. Detta projekt visar att företagen även kan beräkna sitt fotavtryck på naturen. Ett företag som S-gruppen som har verksamhet i många olika branscher innehade en nyckelposition i arbetet med att ta fram modellen”, säger Janne Kotiaho, professor i ekologi vid Jyväskylä universitet.

”Klimat- och naturarbetet måste gå hand i hand. I motsats till klimatarbetet är påverkan på miljön mycket lokal. Rapporten visar att det finns ett behov av ett allt starkare samarbete mellan företag och samarbetspartner med verksamhet inom samma geografiska område. Samtidigt måste företagen börja skapa nya samarbetsnätverk för att minska påverkan på naturen”, säger Nina Elomaa, hållbarhetsdirektör inom S-gruppen.

”Det som inte går att mäta går inte heller att hantera. För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs en fungerande metod för att beräkna fotavtrycket på naturen. Alla företag som på allvar vill ta kontroll över sin påverkan på naturen behöver en sådan metod. På det nationella planet kan vi vara stolta över att vi i Finland ligger i framkant i detta internationella utvecklingsarbete”, säger Lasse Miettinen, direktör för temat Hållbarhetslösningar vid Sitra.

Temat är aktuellt, eftersom världens länder samlades vid en konferens om biologisk mångfald i Montreal i december för att fastställa internationella mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vid mötet fastställdes också att stora företag framöver ska redovisa sin påverkan på naturen. Även i Finland bereds för närvarande en ny nationell strategi för biologisk mångfald och ett handlingsprogram för strategin.

Fotavtrycket på naturen kartlägger påverkan på terrestra och akvatiska ekosystem

Lägesrapporten för forskningsprojektet, som pågår till utgången av 2025, visar att merparten av S-gruppens fotavtryck på naturen härrör från livsmedel och drycker. Efter dessa orsakar bränsle det största fotavtrycket på naturen. Dessa är också affärsgruppens största affärsområden. Bruksvarornas andel av fotavtrycket på naturen är betydligt mindre, endast några procent.

Via komplexa inköpskedjor uppstår merparten av påverkan på naturen av finländarnas konsumtion på olika håll i världen utanför Finland. Beräkningsmodellen grundar sig på ekonomisk bokföring och uppgifter om den internationella handeln i Finland, och enligt beräkningen riktar sig över 90 procent av S-gruppens globala fotavtryck på naturen till områden utanför Finland, bland annat till Indonesien och området kring ekvatorn, Spanien, Medelhavsområdet och Brasilien. Fotavtrycket på naturen är vanligen större i områden med en rik natur, som området kring ekvatorn.

Klimat- och naturarbetet är nära förknippade med varandra. S-gruppens mål är att den egna verksamheten ska vara koldioxidnegativ 2025. Affärsgruppen strävar efter att minska sin påverkan på naturen inte enbart genom klimatarbete, utan även bland annat genom att främja en mer hållbar konsumtion och en planetär kost. Till de konkreta åtgärderna hör riktlinjer som fastställts för råvaror och inköp och vars mål är att till exempel skydda fiskbestånd eller säkerställa att inköp inte görs i områden som är känsliga för avskogning.

Så här beräknades S-gruppens fotavtryck på naturen

Fotavtrycket på naturen för S-gruppens värdekedja och egna verksamhet beräknades med hjälp av en metod som tagits fram av JYU.Wisdom, en gemenskap för resursvishet vid Jyväskylä universitet, där beräkningen görs utifrån vetenskapliga databaser och företagets bokföring. Det är fråga om den första gången internationellt som en stor affärsgrupps fotavtryck på naturen har beräknats.

Som indikator för fotavtrycket på naturen används den andel av världens arter som hotas av utrotning (globally potentially disappeared fraction of species, PDF). Kalkylatorn samlar olika arters risk för utrotning under en måttenhet på samma sätt som vid beräkning av koldioxidavtrycket och möjliggör en internationell jämförelse av olika företags fotavtryck på naturen.

Beräkningsmodellen utvecklas och preciseras alltjämt. Metoder och verktyg som görs öppet tillgängliga gör det möjligt för företag att planera mer effektiva åtgärder i sina värdekedjor för att motverka förlust av biologisk mångfald.

Utvecklingen av beräkningsmodellen är också kopplad till projektet BOOST for biodiversity offsets, som finansieras av Finlands Akademi, där målet är att planera, skapa och införa ett system för ekologisk kompensation i Finland.

Kontaktuppgifter:

Nina Elomaa, hållbarhetsdirektör, S-gruppen, tfn 010 768 0803, nina.elomaa(at)sok.fi

Janne Kotiaho, professor i ekologi, Jyväskylä universitet, tfn 050 594 6881, janne.kotiaho(at)jyu.fi

Sami El Geneidy, doktorand, Jyväskylä universitet, tfn 040 532 9892, sami.s.elgeneidy(at)jyu.fi

Lasse Miettinen, direktör, Sitra, Hållbarhetslösningar, tfn 040 507 6100, lasse.miettinen(at)sitra.fi

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.