Taavi Heikkilä, koncernchef SOK: Den effektiviserade verksamheten skapade utrymme för sänkta priser

Taavi Heikkilä, koncernchef SOK: Den effektiviserade verksamheten skapade utrymme för sänkta priser

Tack vare den effektiviserade verksamheten förbättrades S-gruppens resultat betydligt från föregående år. Tydligast var effektiviseringens inverkan i SOK-koncernen, som nådde ett positivt resultat. Handelslagens resultat förblev ungefär på 2013 års nivå.

12.2.2015

S-gruppens totalresultat före extraordinära poster och skatter uppgick till 274 miljoner euro, året innan var resultatet 226 miljoner euro. Det förbättrade resultatet är en följd av sträng kostnadsdisciplin och nya verksamhetsmodeller. Fusionen mellan S-Banken och LokalTapiola Bank bidrog med en betydande del av förbättringen.

– S-gruppen kommer också i fortsättningen att använda resultatförbättringen på att sänka priserna på centralt viktiga dagligvaror på det sättet som vi tidigare har meddelat. Beslutet har sin grund i vår kooperativa företagsform, medan tillvägagångssättet och avancemanget är förankrade i vår strategi, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Effektiviseringen av verksamheten avspeglades tydligt i SOK-koncernens resultat. Resultatet före skatt var märkbart bättre än föregående års; det uppgick till 42,3 miljoner euro. År 2013 var resultatet -5,2 miljoner euro.

SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 226 miljoner euro; året innan var det 196 miljoner euro. SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 7,6 miljoner euro; året innan var det -32,1 miljoner euro.

Liksom föregående år var också 2014 ett svårt år för handeln. Hushållens köpkraft försämrades och konsumtionen minskade ytterligare. Trots det blev S-gruppens detaljhandelsförsäljning närmare 11,2 miljarder euro. Försäljningen sjönk med endast 1,4 procent, den jämförbara med under en procent.

Enligt koncernchef Heikkilä kommer landets svaga ekonomi att innebära svårigheter också under det nya året. 

– Utöver att vi utvecklar vår egen verksamhet hoppas vi därför också att staten stöder hemmamarknadens tillväxt och livskraftighet och att man undviker skattebeslut som minskar köpkraften.

Regionhandelslagens operativa resultat sjönk något och var 218 miljoner euro. Föregående års resultat uppgick till 228 miljoner euro. Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning sjönk med 0,7 procent och var ca 10,4 miljarder euro. Handelslagen stod för 93 procent och SOK-koncernen för sju procent av S-gruppens försäljning.

S-gruppen investerade 526 miljoner euro år 2014. I och med nedskärningen av kostnader var investeringarna 47 miljoner euro mindre än föregående år, då de uppgick till 573 miljoner euro.

Antalet ägarkunder var 2 156 828. Under 2014 anslöt sig 83 825 nya ägare till handelslagen. Till ägarkunderna utbetalades i fjol sammanlagt 360 miljoner euro i Bonus. S-gruppen hade vid slutet av året 1643 verksamhetsställen. Antalet ökade under året med ett.

Den svaga köpkraften på hemmamarknaden och osäkerheten i den ryska ekonomin återspeglas i förväntningarna på år 2015. Trots det svåra marknadsläget tror man att SOK-koncernens operativa rörelseresultat, som var positivt i fjol, även kommer att vara det i år. Det förväntas att resultatet för hela S-gruppen kommer att bli något lägre än 2014 års resultat.

Resumé: S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling år 2014

S-gruppen som helhet

SOK-koncernens momsfria detaljhandelsförsäljning år 2014 var 11 182 miljoner euro (föreg. år 11 353 milj. euro). Den jämförbara detaljhandelsförsäljningen minskade med 0,9 procent.

S-gruppens (handelslagen + SOK-koncernen) resultat före extraordinära poster uppgick till 274 miljoner euro (föreg. år 226 milj. euro).

SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 226 miljoner euro (föreg. år 196 milj. euro).

Investeringarna uppgick till 526 miljoner euro (föreg. år 573 milj. euro).

Personalstyrkan minskade från föregående år; vid slutet av år 2014 var den 40 292 (föreg. år 41 784) personer.

Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 643  (föreg. år 1 642).

Regionhandelslagen

Detaljhandelsförsäljningen uppgick till 10 373 miljoner euro (föreg. år 10 462 milj. euro). Försäljningen minskade med 0,7 procent.

Det operativa resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 218 miljoner euro (föreg. år 228 milj. euro).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

Koncernens  fortsättande verksamheter hade en omsättning på 7 286 miljoner euro (föreg. år 7 317 milj. euro). Omsättningen minskade med 0,4 procent.

SOK-koncernens resultat före skatt var 42,3 miljoner euro (föreg. år -5,2 milj. euro).

SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 7,6 miljoner euro (föreg. år -32,1 milj. euro).

SOK-koncernens investeringar uppgick till 68,6 miljoner euro (föreg. år 99,7 milj. euro).

Personalstyrkan minskade från föregående år; vid slutet av år 2014 var den 8 868 (föreg. år 9 353) personer.

Mer information:

Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200

Direktör, CFO, Jari Annala, SOK, tfn 010 76 82040

SOK-koncernens bokslutsbulletin finns på webbplatsen S-kanava.fi.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.