S-gruppens resultat utgör en god grund för en ny strategi

S-gruppens resultat utgör en god grund för en ny strategi

S-gruppens resultat utvecklades fortsatt positivt under år 2019. Det förbättrade resultatet utgör en stabil grund för en ny strategi, där S-gruppens mission är "vi gör tillsammans en bättre plats att leva i". De nya klimatmålen, de ambitiösaste i Finland, är en viktig etapp på resan.

10.2.2020

S-gruppens rörelseresultat uppgick år 2019 till 409 miljoner euro, året innan var det 355 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat det har steg till 71 miljoner euro från 59 miljoner euro året innan.

– Det goda resultatet ger oss förutsättningar att förverkliga vår mission fullt ut. Den bättre platsen byggs i enlighet med andelsverksamhetens idé i samarbete mellan ägarkunder, leverantörer och alla anställda i S-gruppen, och det kräver starka resurser. Då vi klarar oss bra, klarar sig hela samhället bra, betonar Taavi Heikkilä, koncernchef SOK

Andelsverksamheten och ägarkundsrelationen konkretiseras och deras betydelse ökas genom konkreta åtgärder. Högklassiga butikstjänster som ständigt utvecklas är en central del av detta, som exempel kan nämnas att nästan alla 440 S-marketenheter ska förnyas under de närmaste två åren.

Utom goda tjänster och förmåner erbjuds ägarkunderna allt mer information och fler möjligheter att påverka sitt eget liv och samhället. I hjärtat av detta finns tjänsten Mina inköp i S-mobil, som utvecklades raskt under det gångna året, och utvecklingen fortsätter på samma

S-gruppen ska bli kolnegativ år 2025

S-gruppen har ställt nya klimatmål, de ambitiösaste i Finland.

– Vi strävar efter att senast år 2030 ha minskat utsläppen som påverkar klimatet med 90 procent från 2015 års nivå. Den tidigare målsättningen för perioden var 60 procent. Samtidigt vill vi som första finländska företagsgrupp vara kolnegativ redan år 2025, säger Heikkilä.

Hittills har S-gruppens klimatåtgärder framskridit betydligt snabbare än planerat, bland annat tack vare den förbättrade energieffektiviteten och den ökade produktionen av vindkraft. Genom vår stora satsning utom på vind- också på solenergi har S-gruppen på en kort tid blivit den största producenten av solenergi i Finland. Vid början av år 2020 hade vi 50 212 installerade solpaneler vid våra verksamhetsställen. Vid slutet av detta år förväntar vi oss att antalet solpaneler har stigit till över 70 000.

100 procent av elenergin som S-gruppen använder är utsläppsfri, och minst 60 procent är egenproducerad förnybar energi. Den förnybara energin spelar en framträdande roll i S-gruppens klimatarbete, och vi arbetar för att ytterligare öka dess andel.

Som erkännande för sitt klimatarbete nådde S-gruppen  som enda finländska aktör i handelsbranschen med betyget A- den högsta nivån, Leadership, i den internationella CDP-bedömningen. Carbon Disclosure Project (CDP) är en av medborgarorganisationer år 2000 grundad oberoende världsomspännande organisation. Den utvärderar årligen tusentals företags miljöarbete enligt enahanda kriterier.

Resebransch- och förplägnadsverksamheten i toppskick

S-gruppens hotell och restauranger har sedan 2014 uppvisat en starkt positiv resultatutveckling, som fortsatte också år 2019. Sokotel Oy, ett dotterbolag till SOK som bedriver hotellverksamhet i huvudstadsregionen, har renoverat eller är i färd med att renovera nästan alla sina hotell, och i januari öppnades ett helt nytt hotell, Original Sokos Hotel Tripla.

Resultatutvecklingen var god också i S-gruppens bruksvaruhandel, som omfattar bl.a. utbudet av kläder och hushållsartiklar vid Prisma och Sokos. Från att ha varit förlustbringande har helheten under årens lopp blivit lönsam, vilket är en bra prestation i den allt hårdare konkurrenseninom både den fysiska handeln och näthandeln.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–12/2019

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–12/2019:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 11 713 miljoner euro (föreg. år 11 523 milj. €).

 • Det operativa resultatet uppgick till 409 miljoner euro (föreg. år 355 milj. euro).

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 367 miljoner euro (föreg. år 346 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 496 miljoner euro (föreg. år 598 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av året 2 425 167 (föreg. år 2 398 295).

 • Handelslagen betalade totalt 341 miljoner euro Bonus till sina medlemmar.

 • I genomsnitt betalades 165 euro om året till varje ägarkundshushåll, om man utom bonusarna också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen.

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 37 764 (föreg. år 37 931) personer. Antalet har beräknats enligt de aktiva anställningarna.

 • I år kommer S-gruppen att sysselsätta totalt ca 14 000 sommaranställda.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 854  (föreg. år 1 841).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1-12/2019:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 7 497 miljoner euro (föreg. år 7 304 milj. euro).

 • Det operativa resultatet (FAS) uppgick till 71 miljoner euro (föreg. år 59 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 67 miljoner euro (föreg. år 55 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 73 miljoner euro (föreg. år 113 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av året 7 095 (föreg. år 6 885) personer. Antalet har beräknats enligt de aktiva anställningarna.

SOK-koncernens bokslutsrapport 1–12/2019 publiceras i sin helhet 10.2.202019 på S-kanava. S-gruppens års- och ansvarsrapport samt SOK-koncernens bokslut för år 2019 med bilageuppgifter offentliggörs i mars 2020.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.