Kuvateksti

Prissänkningarna ökade S-gruppens andel av livsmedelsmarknaden

Tack vare S-gruppens tvååriga kostnadsjakt, det ökade antalet kunder i matbutikerna och den positiva resultatutvecklingen inom bruksvaruhandeln förbättrades handelsgruppens operativa resultat för 2015 från föregående år. I och med prissänkningarna ökade försäljningsvolymerna och S-gruppens livsmedelshandel utvecklades bättre än marknaden totalt.

11.2.2016

S-gruppens totala operativa resultat för år 2015 uppgick till 265 miljoner euro; år 2014 var det för motsvarande tid 226 miljoner euro. SOK-koncernens operativa resultat uppgick åter till 17 miljoner euro efter att ha varit 8 miljoner euro året innan.

Kostnadsminskningarna som de år 2014 påbörjade effektivitetsprogrammen har resulterat i har möjliggjort sänkningar av matpriserna. Prissänkningen som inleddes för ett drygt år sedan har betydligt ökat antalet kunder i S-gruppens butiker och gruppens försäljningsvolymer. Den intensiva kostnadsjakten och de ökade volymerna innebar att S-gruppens dagligvaruhandel i hemlandet nådde nästan samma resultat som föregående år.

Taavi Heikkilä, koncernchef SOK, framhåller att prissänkningen är en långsiktig strategisk ändring, som i enlighet med idén bakom kooperationen kommer att genomföras utan kompromisser.

– Antalet kunder har ökat, vilket vill säga att vi genom prissänkningarna har producerat allt mer nytta för våra kunder. Våra volymer har ökat betydligt, och vi lyckades öka vår mathandels marknadsandel. I och med de billigare priserna har vi dessutom ökat försäljningen av inhemska produkter med miljontals kilo, säger Heikkilä.

Koncernchef Heikkilä avslöjar också att besparingarna och det goda resultatet innebär att prissänkningarna till förmån för kunderna kan fortsätta i år med cirka 50 miljoner euro. Den tredje vågen av prissänkningar började för cirka en månad sedan; då sänktes priserna på hälsosamma och lätta favoritprodukter. Också den tredje vågen har blivit entusiastiskt mottagen av kunderna.

Positiv atmosfär också i andra affärsområden

Utom de ökade kundmängderna och kostnadssänkningarna har också den positiva resultatutvecklingen inom bruksvaruhandeln bidragit till S-gruppens bättre resultat. Resultatförbättringen är över 30 miljoner euro trots att verksamhetsförutsättningarna för affärsområdet har varit svåra i flera år. I synnerhet varuhushandeln har utvecklats positivt. Även inom andra affärsområden, t.ex. restaurangverksamheten, har finslipningen av koncept påskyndat den positiva utvecklingen.  

Det förväntas att resultatet för hela S-gruppen på grund av satsningarna på lägre priser kommer att bli något lägre än 2015 års resultat. SOK-koncernens operativa resultat förväntas bli något bättre än resultatet för år 2015.

Förbundet för finsk handel förutspår att handelsbranschen utvecklas endast svart under detta och följande år. Koncernchef Heikkilä vädjar också till beslutsfattarna att konsumenternas köpkraft inte ska minskas genom t.ex. skattehöjningar.

 – Att höja momsen är inte något alternativ just nu. Det skulle drabba i synnerhet låginkomsttagare. Regeringen ska målmedvetet fortsätta att avveckla regleringen. Avregleringen av öppettider i årsskiftet var en god nyhet för handelsbranschen.

S-gruppen hade vid slutet av år 2015 totalt 1 632 verksamhetsställen. Antalet minskade under året med tio.

Resumé:

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling januari-december 2015

S-gruppen som helhet

·         SOK-koncernens momsfria detaljhandelsförsäljning år 2015 var 10 804 miljoner euro (föreg. år 11 182 milj. euro).

·         Detaljhandelsförsäljningen minskade med 3,4 procent.

·         Dagligvaruhandelns totalförsäljning i Finland minskade med 0,3 procent.

·         S-gruppens (handelslagen + SOK-koncernen) resultat före extraordinära poster uppgick till 304 miljoner euro (föreg. år 274 milj. euro).

·         SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 265 miljoner euro (föreg. år 226 milj. euro).

·         Investeringarna uppgick till 559 miljoner euro (föreg. år 528 milj. euro).

·         SOK-koncernens personalstyrka uppgick vid slutet av året till 37 758 (föreg. år 40 292) personer. S-gruppen sysselsätter i sommar totalt ca 13 000 sommarjobbare och sommarpraktikanter i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

·         Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 632  (föreg. år 1 642).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

·         Koncernens  fortsättande verksamheter hade en omsättning på 7 038 miljoner euro (föreg. år 7 286 milj. euro).

·         Omsättningen minskade med 3,4 procent.

·         SOK-koncernens fortsättande verksamheter uppvisar ett resultat före skatt på 9 miljoner euro (föreg. år 40 milj. euro).

·         SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 17 miljoner euro (föreg. år 8 milj. euro).

·         Investeringarna uppgick till 48 miljoner euro (föreg. år 69 milj. euro).

·         SOK-koncernens personalstyrka uppgick vid slutet av året till 7 778 (föreg. år 8 232) personer.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-12/2015

Markethandeln* 7 479,4 milj. € (-1,8 %)

Järnhandeln 184,4 milj. € (-9,3 %)

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln 1 608,5 milj. € (-9,1 %)

Varuhus- och fackhandeln 294,5 milj. € (-9,0 %)

Resebransch- och bespisningsverksamheten 801,6 milj. €* (+0,4 %)

Bil- och biltillbehörshandeln 309,3 milj. € (+2,6 %)

Lantbrukshandeln 111,6 milj. € (-27,4 %)

Övrigt 14,9 milj. € (+7,4 %)

S-gruppen totalt 10 804,2 milj. € (-3,4 %)

* Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Markethandeln

S-gruppens markethandel redovisade år 2015 en detaljhandelsförsäljning på 7 479 miljoner euro. I siffran ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale och Alepa och de övriga enheterna inom markethandeln såväl i Finland som i närområdena. Försäljningen minskade med 1,8 procent från motsvarande tid i fjol.

S-gruppens handel med dagligvaror i Finland uppvisade som helhet en minskning om endast 0,3 procent och uppgick till 6 528 miljoner euro. Försäljningsutvecklingen var betydligt bättre än utvecklingen inom marknaden som helhet. Marketkedjornas försäljningsvolymer och kundantal har ökat betydligt som en följd av de sänkta priserna. Bruksvaruhandelns försäljning åter minskade i Finland med 6,9 procent och uppgick till 1 184 miljoner euro.

Antalet verksamhetsställen i markethandeln ökade med 11 från årsskiftet; vid slutet av året var de totalt 930 till antalet.

S-gruppen idkar järnhandel i kedjorna Kodin Terra och S-Rauta. Järnhandeln redovisade år 2015 en detaljhandelsförsäljning på 184 miljoner euro. Försäljningen minskade i det svåra marknadsläget med 9,3 procent från motsvarande tid i fjol. I S-Rautas försäljningssiffror ingår försäljningen inom lantbrukshandeln som idkas vid verksamhetsställena. Järnhandeln hade vid slutet av juni 23 verksamhetsställen, ett mindre än föregående år.

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel sköts av kedjan ABC. Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning minskade med 9,1 procent från föregående år. Nedgången beror främst på  den långvariga sänkningen av världsmarknadspriserna på bränslen. Vid slutet av året hade affärsområdet 236 ABC-verksamhetsställen, 444 om S-gruppens alla distributionsställen räknas.

Varuhus- och fackhandeln

Varuhus- och fackhandelns detaljhandelsförsäljning minskade med 9,0 procent. Vid slutet av juni fanns det 19 Sokosvaruhus (inkl. webbutiken), 34 Emotionbutiker och sex Marks & Spencer-butiker.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamheten omfattar hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels samt ett stort antal restaurangkedjor. Affärsområdets försäljning ökade med 0,4 procent till 802 miljoner euro.

Totalt finns det vid slutet av året 62 hotell och 239 separata restaurangverksamhetsställen. Om man räknar in enheterna som verkar i anslutning till andra verksamhetsställen, var totalantalet restaurangverksamhetsställen 736.

Närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Affärsverksamheten i närområdena uppvisar en detaljhandelsförsäljning på 489 miljoner euro, en ökning med 16,0 procent från föregående år. På grund av den allt svagare ryska rubeln sjönk försäljningen i synnerhet i S:t Petersburg.

Bankverksamheten

S-Banken-koncernens rörelseresultat var 16,6 miljoner euro år 2015 (föreg. år 14,6 milj. €). Vid slutet av året hade S-Banken över 2,8 miljoner kunder med sammanlagt 1,8 miljoner internationella betalkort utställda av S-Banken. 1,6 miljoner kunder hade tillgång till bankkoder för användning av webbanken och mobil bankkommunikation.

S-Bankens depositionsstock uppgick vid slutet av året till totalt 4 112 miljoner euro och utlåningen till totalt 2 831 miljoner euro.

S-Banken är Finlands enda butiksbank. Dess målsättning är att göra skötseln av de dagliga finanserna enkel. Målsättningen har drivit i synnerhet utvecklingen av digitala tjänster; S-mobil, en app för smarttelefoner som sammankopplar kundrelationen med handeln och banken, är ett utmärkt exempel.

Ägarkundsrelationen

Ägarkunderna, alltså medlemmarna i handelslagen, äger handelslagen i S-gruppen, det finns inga andra ägare. Ägarkundsrelationen är S-gruppens sätt att förverkliga sin kooperativa företagsform och att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder.

Ökningen av antalet medlemmar i S-gruppens handelslag fortsatte att öka. Under året anslöt sig 91 566 nya ägarkunder till de handelslag som är med i bonussystemet. Totalantalet ägarkunder var vid slutet av året 2 225 506.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.