Kuvateksti

Livsmedelsförsäljningens volym ökade i S-gruppen under det första halvåret

Tack vare kostnadsbesparingarna och effektiviseringsåtgärderna som genomförts i S-gruppen förbättrades handelsgruppens operativa resultat för januari-juni något från fjolårets motsvarande. Detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5,2 miljarder euro, och sjönk därmed något från fjolåret.

6.8.2015

SOK-koncernens operativa resultat för januari-juni 2015 uppgick till 73 miljoner euro; år 2014 var det för motsvarande tid 62 miljoner euro.

SOK-koncernens operativa resultat uppgick åter till 3,3 miljoner euro efter att ha varit 1,0 miljoner euro året innan.

Med beaktande av det svåra ekonomiska läget och marknadsläget har S-gruppen klarat sig bra. Taavi Heikkilä, koncernchef SOK, framhåller att prissänkningen som inleddes inom markethandeln vid början av året, är en strategisk ändring, som kommer att genomföras utan kompromisser i enlighet med vår verksamhetsidé.

– Vi är mycket nöjda med det första skedet av prissänkningen som inleddes i januari. Prissänkningen har i hög grad koncentrerats till inhemska favoritprodukter, vilket har höjt inhemskhetsgraden på produkterna som sålts i S-gruppens matbutiker under början av året. Vi kan fortsätta att sänka priserna tack vare den moderata resultatförbättringen som vi nått genom effektivisering av verksamheten, betonar koncernchef Heikkilä.

I och med prissänkningen ökade dagligvaruhandelns försäljningsvolym inom S-gruppen i Finland, också om dagligvaruhandelns försäljning i euro sjönk med 0,9 procent från föregående år.

Man uppskattar att det operativa resultatet för hela året kommer att vara på samma nivå som föregående år. Resultatet är dock beroende av den allmänna utvecklingen i ekonomin. Förbundet för finsk handel uppskattar att ännu detta och nästa år kommer att vara svåra för handelsbranschen. 

– Med den nya regeringens hittillsvarande beslut får inte konsumenternas köpkraft det tillskott som hemmamarknaden och handeln skulle behöva som stimulans. I det ytterst svåra ekonomiska läget skulle samhällsavtalet medföra en efterlängtad stadga, och vi skulle slippa skattehöjningar och nedskärningar för halvannan miljard euro. I det här läget skulle sådana åtgärder vara rena giftet för köpkraften och ett hårt slag mot handeln. Om samhällsavtalet inte ingås, går vi miste om miljarden i inkomstskattelättnader som regeringen har utlovat, konstaterar Heikkilä.

S-gruppen redovisade i januari-juni 2015 en detaljhandelsförsäljning på 5 248 miljoner euro (moms 0 %). Försäljningen i euro minskade med 4,0 procent.

Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning minskade med 3,7 procent från januari-juni 2014 och uppgick till 4 883 miljoner euro. Handelslagen stod för 93,0 procent och SOK-koncernen för 7,0 procent av S-gruppens försäljning.

S-gruppen investerade 281 miljoner euro under det första halvåret. Det nya logistikcentret för dagligvaror som nu byggs i Sibbo är det största enskilda objektet; under början av året investerade S-gruppen 62 miljoner i centret. Investeringarna under motsvarande period år 2014 uppgick till 239 miljoner euro.

Antalet verksamhetsställen var vid slutet av juni 1 644. Antalet ökade med tre från motsvarande tidpunkt i fjol.

Resumé:

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling januari-juni 2015

S-gruppen som helhet

 • SOK-koncernens momsfria detaljhandelsförsäljning i januari-juni 2015 var 5 248 miljoner euro (föreg. år 5 468 milj. euro).

 • Detaljhandelsförsäljningen minskade med 4,0 procent.

 • S-gruppens (handelslagen + SOK-koncernen) resultat före extraordinära poster uppgick till 78,8 miljoner euro (föreg. år 122,2 milj. euro). Jämförelsetalet för föregående år steg på grund av fusionsvinsten från samgången mellan S-Banken och LokalTapiola Bank samt av vinster från försäljning av fastigheter.

 • SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 73,3 miljoner euro (föreg. år 62,1 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 280,6 miljoner euro (föreg. år 238,9 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av juni 43 828 (föreg. år 45 942). S-gruppen sysselsätter under dettas år ca 14 000 sommarjobbare och sommarpraktikanter i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

 • Antalet verksamhetsställen var 30.6.2015 1 644  (föreg. år 1 641).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

 • Koncernens  fortsättande verksamheter hade en omsättning på 3 431,7 miljoner euro (föreg. år 3 571,2 milj. euro).

 • Omsättningen minskade med 3,9 procent.

 • SOK-koncernens fortsättande verksamheter uppvisar ett resultat före skatt på 5,3 miljoner euro (föreg. år 35,4 milj. euro).

 • SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 3,3 miljoner euro (föreg. år 1,0 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 33,7 miljoner euro (föreg. år 42,9 milj. euro).

 • SOK-koncernens personalstyrka uppgick vid slutet av juni till 8 737 (föreg. år 9 706) personer..

S-gruppens detaljhandelsförsäljning per affärsområde 1–6/2015 (moms 0 %), 5 248 milj.

Milj. €

Markethandeln*

3 625,7

Järnhandeln

95,9

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

786,8

Varuhus- och fackhandeln

137,1

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

382,3

Bil- och biltillbehörshandel

155,5

Lantbrukshandel

56,7

Övrigt

7,6

S-gruppen totalt*

5 248

* Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Baltikum och S:t Petersburg).

Markethandeln

S-gruppens markethandel redovisade i januari-juni 2015 en detaljhandelsförsäljning på 3 626 miljoner euro. I siffran ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale och Alepa och de övriga enheterna inom markethandeln såväl i Finland som i närområdena. Försäljningen minskade med 2,2 procent från motsvarande tid i fjol.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade för sig en minskning på 0,9 procent och uppgick till 3 183 miljoner euro. Nedgången i försäljningen motsvarar den allmänna marknadsutvecklingen.  Bruksvaruhandelns försäljning i Finland minskade med 8,4 procent och uppgick till 549 miljoner euro.

I det fortsatta ekonomiska lågtrycket har priset blivit en allt viktigare faktor också inom dagligvaruhandeln. Som svar på ägarkundernas behov inledde S-gruppens matbutiker i januari en systematisk och permanent sänkning av matpriset. I januari sänkte kedjan Prisma priserna på över 400 produkter. I maj sänktes priser också i S-marketarna och de mindre butikerna. Hittills har ca 1 000 för kunderna viktiga livsmedel blivit billigare.

Antalet verksamhetsställen i markethandeln ökade med fem från årsskiftet; vid slutet av juni var de totalt 925 till antalet.

Järnhandeln

S-gruppen idkar järnhandel i kedjorna Kodin Terra och S-Rauta. Järnhandeln redovisade i januari-juni 2015 en detaljhandelsförsäljning på 96 miljoner euro. Försäljningen minskade i det svåra marknadsläget med 12,1 procent från motsvarande tid i fjol. I S-Rautas försäljningssiffror ingår försäljningen inom lantbrukshandeln som idkas vid verksamhetsställena. Bilhandeln hade vid slutet av juni 23 verksamhetsställen. 

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel sköts av kedjan ABC. Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning minskade med 10,2 procent under början av året. Nedgången beror främst på  den långvariga sänkningen av världsmarknadspriserna på bränslen. Restaurangverksamheten vid ABC-trafikbutikerna ökade försäljningen med 1,5 procent. Vid slutet av juni hade affärsområdet 237 verksamhetsställen, 441 om S-gruppens alla distributionsställen räknas.

Varuhus- och fackhandeln

Varuhus- och fackhandelns detaljhandelsförsäljning minskade med 9,5 procent. Vid slutet av juni fanns det 19 Sokosvaruhus (inkl. webbutiken), 34 Emotionbutiker och fem Marks & Spencer-butiker.

Resebransch- och bespisningsverksamheten

Resebransch- och bespisningsverksamheten omfattar hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels samt ett stort antal restaurangkedjor. Affärsområdets detaljhandelsförsäljning bibehölls på föregående års nivå och var 382 miljoner euro.

Totalt finns det vid slutet av juni 64 hotell och 252 separata restaurangverksamhetsställen. Om man räknar in enheterna som verkar i anslutning till andra verksamhetsställen, var totalantalet restaurangverksamhetsställen 746.

Närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Affärsverksamheten i närområdena uppvisar en detaljhandelsförsäljning på 250 miljoner euro, en ökning med 14,8 procent från föregående år. På grund av den allt svagare ryska rubeln sjönk försäljningen i synnerhet i S:t Petersburg. 

Bankverksamheten

S-Banken-koncernens rörelseresultat för januari-juni uppgick till 12,2 miljoner euro och bankens soliditetsgrad var vid slutet av juni 14,3 %.

Vid slutet av juni hade S-Banken närmare 2,8 miljoner kunder med sammanlagt 1,7 miljoner internationella betalkort utställda av S-Banken. Ca 1,6 miljoner kunder hade tillgång till bankkoder för användning av webbanken och mobil bankkommunikation.

S-Bankens depositionsstock uppgick vid slutet av juni till totalt 4 088,0 miljoner euro, utlåningen till totalt 2 717,6 miljoner euro. FIM, som tillhandahåller till placering och förmögenhetsförvaltning i S-Banken-koncernen, hade vid slutet av juni över 6 193,9 miljoner euro i förvaltade tillgångar (AUM).

S-Banken är Finlands enda butiksbank. Dess målsättning är att göra skötseln av de dagliga finanserna enkel. Målsättningen har drivit i synnerhet utvecklingen av digitala tjänster; S-mobil, en app för smarttelefoner som sammankopplar kundrelationen med handeln och banken, är ett utmärkt exempel. Appen, som också har fått internationella erkännanden, utvecklas kontinuerligt med lyhördhet för kundernas önskemål. Från och med januari 2015 har man i S-mobil till exempel kunnat överföra Bonus för inköp inom S-gruppen till en placeringsfond. Till och med slutet av juni 2015 hade S-mobil laddats ned i närmare 450 000 telefoner eller pekplattor.

Ägarkundsrelationen

Ägarkunderna, alltså medlemmarna i handelslagen, äger handelslagen i S-gruppen, det finns inga andra ägare. Ägarkundsrelationen är S-gruppens sätt att förverkliga sin kooperativa företagsform och att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder.

Ökningen av antalet medlemmar i S-gruppens handelslag fortsatte att öka under början av året. I januari-juni anslöt sig 34 465 nya medlemmar till de handelslag som är med i bonussystemet. Totalantalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 180 151.

SOK-koncernens delårsrapport publiceras i sin helhet 20.8. **på webbplatsen** www.s-kanava.fi


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.