Etiskt verksamhetssätt - S-gruppen
Etiskt verksamhetssätt
Hållbarhet

Etiskt verksamhetssätt

Vi har förbundit oss att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och att befrämja dem i vår verksamhet. Det förväntar vi oss också av våra samarbetspartner.

Mänskliga rättigheter

Företagen ska känna till vilken inverkan deras verksamhet har på de mänskliga rättigheterna både nära och fjärran. Vår verksamhet inverkar på mänskliga rättigheter, särskilt gäller det kunderna och personalen samt människorna som arbetar med produkter och tjänster i anskaffningskedjan.

Från kundernas synpunkt sett är de viktigaste mänskliga rättigheterna frihet från diskriminering, rätt till hälsa och barnens rätt till särskilt beskydd. Frihet från diskriminering innebär framför allt jämlikt bemötande av kunderna.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att verksamhetsställena och tjänsterna planeras för maximal tillgänglighet och trygghet. Vi följer också upp produktsäkerheten genom noggrann egenkontroll, t.ex. genom uppföljning av kylkedjan. Barnens rättigheter tillser vi utöver produktsäkerheten med bl.a. ålderskontroll.

För personalen är de viktigaste mänskliga rättigheterna arbetssäkerhet, jämställdhet och frihet från diskriminering. Vi respekterar också arbetstagarnas rätt att organisera sig fackligt, och godkänner inte diskrimination eller trakasserier.

Vår verksamhet har också indirekt inverkan på de i anskaffningskedjorna för produkter och tjänster sysselsatta människornas mänskliga rättigheter. I synnerhet i länder där socialt ansvar är en riskfaktor följer vi upp hur läget är för arbetssäkerheten, rätten att organisera sig fackligt och andra till arbetslivet anknutna rättigheter genom granskningar utförda av tredje parter.

Parallellt med den traditionella granskningsverksamheten började vi år 2018 använda en ny undersökningsmodell, Radikal transparens, som fokuserar på grundläggande frågor inom de mänskliga rättigheterna. Med den kan vi fokusera noggrannare på aktuella problem som anknyter till produkter eller produktionsländer och ta fram nya verkningsfulla lösningar tillsammans med våra samarbetspartner. Vi publicerar resultaten av studierna.

Den första studien enligt den nya undersökningsmodellen gjordes av Oxfam i södra Italien i regionen Foggia.

Etiska principer

De etiska principerna gäller hela personalen vid S-gruppen och de har godkänts av SOK:s styrelse. Flera av handelslagen har godkänt och tillämpar koncernens principer.

Läs mer

Anonym rapporteringskanal

Anonym rapporteringskanal

S-gruppen har förbundit sig att agera transparent och öppet samt iaktta etiska principer. Eftersom det är viktigt för oss att vår verksamhetskultur är etisk har vi i samarbete med vår samarbetspartner WhistleB infört en anonym rapporteringskanal, en s.k. whistleblowing-tjänst. Du kan använda tjänsten för att anmäla om du misstänker oegentligheter hos oss eller verksamhet som inte följer våra etiska principer.

Anonym rapporteringskanal

Hållbar anskaffning

Vi har redan länge arbetat för att trygga anskaffningens hållbarhet. Våra anskaffningar styrs av principen om icke-diskriminering, produktspecifika kvalitetskrav samt respekt för arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter vid inköp i riskländer.

Vid anskaffningen av produkter för våra egna märken är hållbarhet och tryggande av produktsäkerheten med genom hela processen ända från början I våra inköpsavtal förutsätter vi att både råvaruproducenten och tillverkaren uppfyller lagens krav, följer kollektivavtal, respekterar mänskliga rättigheter och iakttar de internationella miniminormerna för arbetslivet.

Vi har förbundit oss till att köpa in hållbart och ansvarsfullt producerade kaffe-, te- och kakaoråvaror till S-gruppens egna märkesprodukter. S-gruppens restauranger har förbundit sig att köpa in hållbart och ansvarsfullt producerat kaffe och te.

T1A0094 1920x1080px

Dessutom har vi förbundit oss till att använda hållbart producerad palmolja. Vår målsättning är att man år 2021 ska använda endast fysiskt certifierad palmoljas, vars ursprung kan spåras ända till plantagen, i produkter under S-gruppens egna märken och i restaurangernas frityrolja.

Vi har också förbundit oss till att endast köpa in fisk och skaldjur som härstammar från livskraftiga stammar samt att främja kundernas möjlighet att spåra fiskens ursprung. Vid inköp av fiskprodukter håller S-gruppen sig till sina riktlinjer för fisk, som grundar sig på klassificeringen av arternas livskraft, WWF:s fiskguide för konsumenter, rekommendationer av Marine Conservation Society och forskningsresultat från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI. Riktlinjerna gäller den centraliserade inköpsverksamheten och handelslagens egna inköp för både matbutiker och restauranger.

Våra restauranger har förbundit sig till att öka andelen inhemskt kött i sina sortiment. Vid ABC-restaurangerna serveras enbart inhemskt svin-, nöt- och kycklingkött. Våra andra restaurangkedjor strävar efter att allt färskt kyckling- och svinkött ska vara till 100 procent inhemskt senast vid slutet av år 2020.

Maten har central betydelse i strävan att främja hälsa och välbefinnande. Vi vill att alla ska kunna äta hälsosamt och harfaktiskt gjort utfästelser bl.a. för att öka användningen av vegetabilier och för att främja hälsosamt kosthåll för barn.

Vi tillåter inte sandblästring vid produktionen av denimprodukter under våra egna varumärken.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.